مقاله بررسي عوامل موثر بر نگرش تسهيل گرانه كارگزاران ترويج كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر نگرش تسهيل گرانه كارگزاران ترويج كشاورزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج كشاورزي
مقاله تسهيل گري
مقاله نگرش تسهيل گرانه
مقاله كارگزاران ترويج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق پيمايشي حاضر با هدف بررسي نگرش تسهيل گرانه كارگزاران ترويج كشاورزي كشور و تحليل عوامل موثر بر آن انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق، كليه كارگزاران ترويج كشاورزي كشور را شامل شده (۲۹۶۱ نفر) و بر پايه فرمول كوكران حجم نمونه ۲۳۲ نفر تعيين گرديد. براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري چند مرحله اي بهره گرفته شد و از يك پرسش نامه محقق ساخته براي گردآوري داده ها استفاده گرديد. روايي محتوايي اين پرسش نامه از سوي گروهي از كارشناسان ترويج و اعضاي هيات علمي ترويج و آموزش كشاورزي مورد تاييد قرار گرفت. براي مقياس نگرش تسهيل گري ضريب آلفاي كرونباخ ۹۰/۰ به دست آمد. داده هاي گردآوري شده از طريق نرم افزار SPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس يافته هاي تحقيق، بيشتر پاسخ گويان (۵۸ درصد) از نگرش به نسبت تسهيل گرانه اي برخوردارند. يافته هاي به دست آمده از تحليل رگرسيوني چندگانه نشان مي دهد كه پنج متغير بازديد ميداني، گذراندن دوره آموزشي، مشاركت در طرح هاي تحقيقي – ترويجي، سابقه خدمت و سابقه عضويت در تعاوني ها و تشكل ها، حدود ۵۰ درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کنند. تاثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر نگرش تسهيلگرانه از طريق دياگرام تحليل مسير، تبيين شده است.