مقاله بررسي عوامل موثر بر هموارسازي کسب درآمد در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران «با رويکرد ميزان اثر عوامل و معرفي مدلي براي پيش بيني احتمال هموارسازي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر هموارسازي کسب درآمد در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران «با رويکرد ميزان اثر عوامل و معرفي مدلي براي پيش بيني احتمال هموارسازي»
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموارسازي کسب درآمد
مقاله درآمد عملياتي
مقاله بازده داراييها
مقاله نسبت درآمد آوري
مقاله اندازه شرکت
مقاله نوع صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش طينت محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از دانش حسابداري تهيه اطلاعات درآمدمند براي پيش بيني رويدادهاي مختلف اقتصادي به منظور تسهيل در تصميم گيري است.
از آنجا که درآمد هاي گزارش شده همواره به منزله يکي از معيارهاي تصميم گيري مالي اعتبار ويژه اي داشته و استفاده کنندگان از صورتهاي مالي عموما، در بررسيها و قضاوتهاي خود، درآمد را يکي از عوامل برجسته در نظر مي گيرند، هر جرياني که به طريقي در درآمد تاثير نهد نيز اهميت مي يابد. زيرا پيامد هاي اقتصادي بر آن مترتب مي گردد. و از اين رو، هموارسازي کسب درآمد يکي از پديده هايي است که در درآمد و گزارشگري آن تاثير مي نهد.
با مروري بر تحقيقات مرتبط با پديده هموارسازي کسب درآمد، چند محور اصلي براي اين پژوهشها مشخص مي شود که مهمترين آنها عبارت اند از هدفها و انگيزه هاي هموارسازي کسب درآمد- ابزار هموارسازي درآمد و عوامل موثر در هموارسازي کسب درآمد.
در اين مقاله، که حاصل تحقيقي تجربي در حوزه حسابداري است، با هدف بررسي عوامل موثر در هموارسازي کسب درآمد (ميزان اثر عوامل و معرفي مدلي به منظور پيش بيني احتمال هموارسازي کسب درآمد) در جامعه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نخست فرضياتي مطرح شده است. سپس از محاسبه متغيرهاي تحقيق، با استفاده از رگرسيون چند متغيره لوجيت و تحليل همبستگي، بدين موضوع پرداخته شده است که کدام يک از متغيرها (نسبت درآمد آوري، اندازه شرکت، نوع صنعت) در شرايط حاکم بر بازار سرمايه ايران در دوره زماني تحقيق عامل موثر در هموارسازي کسب درآمد است. در اين صورت، ميزان اثر آن چه مقدار است. سرانجام، در اين مقاله، به منظور پيش بيني احتمال هموارسازي کسب درآمد شرکتها، مدلي معرفي مي شود. نتايج نهايي حاصل از تحقيق مبين آن است که ميان نسبت درآمد آوري شرکت و هموارسازي درآمد در جامعه هدف بررسي رابطه معني داري وجود دارد. اين رابطه بدين گونه است که، با افزايش درآمد آوري شرکت، احتمال هموارسازي کاهش مي يابد. همچنين ميزان تاثير اين عامل در هموارسازي مشخص شده است. بدين ترتيب که با يک واحد افزايش در نسبت درآمد آوري احتمال هموارسازي به ميزان ۱٫۳۱- کاهش مي يابد. به علاوه، نتايج حاصل از آزمون صحت مدل نيز بيانگر آن است که مدل معرفي شده براي پيش بيني احتمال هموارسازي، مدلي قابل قبول است.