مقاله بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي شهرهاي جديد (مطالعه موردي شهر پرديس تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي شهرهاي جديد (مطالعه موردي شهر پرديس تهران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرهاي جديد
مقاله سرريزپذيري جمعيت
مقاله هويت شهري
مقاله هويت اجتماعي
مقاله شهرسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زاده اردكاني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نظري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراكم جمعيت شهري به همراه صنعتي شدن، انتظارات بالا رفته اشتغال، محيط زيست و نظاير آن، همه مسايلي خاص هستند، اما حل معضل مسكن جايگاه ويژه اي دارد. يكي از راهكارهايي كه در پاسخ به مسايل بالا فراهم آمده ايجاد شهرهاي جديد در اطراف كلان شهرها مي باشد. اين شهرها ويژگي هاي متفاوتي را با خود پديد آورده اند و شيوه هاي تازه زندگي و ارزش هاي مادي جديد، اين نقاط را به مراكز پويايي در جامعه تبديل نموده است. در اين شهرها «ايستايي فرهنگي» را نمي توان انتظار داشت.
هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي ساکنان شهرهاي جديد مي باشد که مطالعه موردي آن در شهر پرديس تهران انجام شده است. از آنجا كه جريان شهرنشيني موجب تغيير ساختارهاي اجتماعي و روابط اجتماعي شده و پديده افزايش جمعيت، بخش مسلم كلان شهرها گرديده، جامعه شناسان شهري به سياستگذاري در مورد خط مشي جامعه شهري و روابط انساني موجود در آن پرداخته اند.
پژوهش حاضر به روش پيمايشي(Survey study) ، در مقطع زماني ۱۳۸۸ و در شهر جديد پرديس صورت گرفته است. حجم داده هاي مورد نياز تحقيق از دو طريق پرسشنامه و مراجعه به اسناد جمع آوري گرديد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر به دست آمد. پس از استخراج و پردازش داده هاي جمع آوري شده و تهيه شاخص هاي آماري مناسب براي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق، دو روش آماري تحليل رگرسيون و آزمون تحليل واريانس به کمک نرم افزارهاي spss و Lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که ميزان هويت اجتماعي شهري بر حسب متغيرهاي نوع منزل مسکوني، قوميت و تحصيلات افراد متفاوت است. نتايج تحليل رگرسيوني هم نشان داد که متغير خدمات و فعاليت هاي توليدي بيشترين تاثير بر ميزان هويت اجتماعي شهر جديد پرديس داشته است. در درجه بعد، فضاي اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي و بالاخره متغيرهاي امنيت عاطفي و رواني شهروندان و وجود راههاي ارتباطي به ترتيب بيشترين تاثير را بر هويت اجتماعي ساکنان داشته اند. ضريب تعيين مدل (ضريب عدم تعيين ۱-psi) برابر با ۱-۰٫۶۲=۰٫۳۸ به دست آمد. يعني ۳۸ درصد از متغير وابسته يعني هويت اجتماعي شهر جديد، توسط اين مدل تبيين شده است و اين نشانگر برازش خوب مدل مي باشد.