مقاله بررسي عوامل موثر بر وجدان كاري مديران مدارس متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر وجدان كاري مديران مدارس متوسطه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجدان كاري
مقاله نظام ارزش ها
مقاله جو سازماني
مقاله روابط انساني
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله عوامل اقتصادي
مقاله دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمد غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي عمده ترين عوامل موثر بر وجدان كاري مديران مدارس متوسطه بود. اين تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي، از نظر روش، علي- پس رويدادي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات، پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش را ۲۰۷ مدير مدرسه متوسطه در سه منطقه آموزش و پرورش شرق و شمال شرقي تهران تشكيل مي دادند (در اين نوشته از مناطق مذكور با حروف الف، ب و ج ياد شده است). براي انجام بررسي از پرسشنامه محقق ساخته حاوي ۲۵ سوال بسته پاسخ با گزينه هاي بسيار زياد، زياد، متوسط، كم و بي تاثير استفاده شد. در مجموع ۱۷۰ پرسشنامه بازگشتي كامل و اطلاعات آن قابل استخراج بود. بنابراين، مي توان گفت كه داده هاي پژوهش حاضر به صورت سرشماري به دست آمده، هر چند با حدود ۱۶ درصد افت پرسشنامه مواجه شديم.
پس از تحليل هاي آماري به كمك آزمون هاي خي دو و t و ضريب همبستگي فاي كرامر نتايج زير به دست آمد: (۱) بين جو سازماني مدرسه، نظام ارزش ها، عوامل اقتصادي، دانش مديران، روابط انساني، ويژگي هاي شخصيتي مديران با وجدان كاري آنان رابطه وجود دارد. (۲) بين عوامل برون مدرسه اي با وجدان كاري مديران رابطه اي به دست نيامد. (۳) بين آراي مديران زن و مرد درباره تاثير دانش مديران، ويژگي هاي شخصيتي مديران، عوامل اقتصادي، روابط انساني، و نظام ارزش هاي مديران بر وجدان كاري آنان تفاوت وجود ندارد. (۴) در مورد تاثير عوامل درون مدرسه اي (جو سازماني مدرسه) و برون مدرسه اي بر وجدان كاري مديران، آراي مديران مناطق الف و ب مشابه است، هرچند مديران منطقه الف اين رابطه را قوي تر مي بينند. (۵) و بالاخره مديران منطقه ج وجدان كاري مديران را بيش از هرچيز از عوامل برون مدرسه اي متاثر مي دانند، هر چند ساير عوامل را نيز در آن موثر برآورد مي كنند.