مقاله بررسي عوامل موثر بر وزن هنگام تولد نوزادان استان يزد در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر وزن هنگام تولد نوزادان استان يزد در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل موثر
مقاله وزن هنگام تولد
مقاله رضايتمندي زناشويي
مقاله فشارخون
مقاله سن مادر
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: وزن هنگام تولد نوزاد مهم ترين شانس براي ادامه حيات و رشد و نمو طبيعي است. با شناخت و كنترل عوامل خطرزا كه عمدتا تابع شرايط زيستي و اجتماعي است، مي توان از بروز نوزادان كم وزن جلو گيري كرد.
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط بين عوامل موثر مثل رضايت مندي زناشويي والدين و فشارخون بالا و سن و شغل مادران با وزن نوزاد به هنگام تولد بود.
روش بررسي: در اين مطالعه ۹۴۱ نوزاد از بين تمامي نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي استان يزد در سال ۱۳۸۶ که والدينشان ساکن استان يزد بودند، انتخاب شدند. در مرحله اول، شيوه نمونه گيري طبقه اي (با توجه به نسبت جمعيت در هر يک از شهرستان هاي استان يزد و فصل تولد)مورد استفاده قرار گرفت و سپس از نمونه گيري خوشه اي، به صورت انتخاب يکي از روزهاي فصل به صورت تصادفي و ثبت تمام تولدها در روز انتخاب شده و روزهاي بعد از آن تا رسيدن به نمونه موردنظر استفاده شد. داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته و همچنين آزمون رضايتمندي زناشويي اينريچ به دست آمد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با مدل رگرسيون لوجستيک انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بارداري در سن کمتر از ۱۹ سال، نارضايتي شديد زناشويي، فشار خون بالا و شاغل بودن مادر مي تواند احتمال به دنيا آمدن کودکان کم وزن را به طور معني دار (P<0.05) افزايش دهد. همچنين مشخص شد که جنسيت نوزاد، فصل تولد، تحصيلات والدين، نسبت خويشاوندي والدين، به طور معني داري بر احتمال به دنيا آمدن نوزادان با وزن کم تولد تاثيري نداشته است.
بحث: با توجه به تاثير منفي عواملي مثل فشار خون مادر، نارضايت مندي هاي شديد زناشويي مثل سوء رفتارهاي فيزيکي – عاطفي و جنسي و مشاغل دشوار و استرس کاري بر وزن هنگام تولد پيشنهاد مي گردد آموزش هايي جهت پيشگيري از اين عوامل به زوجين در هنگام ازدواج و بارداري داده شود.