مقاله بررسي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهرستان بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۴۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهرستان بابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت تحصيلي
مقاله دانشجويان مامايي
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باكويي فاطمه‌
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: سلمليان هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: موفقيت آموزشي دانشجويان از اهميت ويژه اي برخوردار است. از آنجا كه افت تحصيلي همواره يك نگراني بزرگ در رشته هاي مختلف مي باشد، لذا اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي بابل انجام شد.
روش كار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي بر روي ۱۵۲ دانشجوي مامايي انجام شد. دانشجويان بر حسب ميانگين معدل ترم هاي قبلي به سه گروه خوب (معدل ۱۷ يا بالاتر)، گروه متوسط (معدل بين ۱۴ تا ۱۷) و گروه ضعيف (معدل ۱۴ يا پايين تر) طبقه بندي شدند. داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخت جمع آوري گرديد.
يافته ها: از ۱۵۲ دانشجوي مامايي مورد مطالعه، ۱۰٫۵ درصد در گروه ضعيف، ۷۶٫۳ درصد در گروه متوسط و ۱۳٫۲ درصد در گروه خوب قرار داشتند. بين اين سه گروه از نظر عوامل فردي و خانوادگي و همچنين اجتماعي و اقتصادي تفاوت معني داري وجود نداشت؛ ولي از عوامل رواني، ميزان مشكلات خانوادگي (P=0.03)، ارتباط با جنس مخالف (P=0.007) و مشكل ارتباطي با دوستان هم جنس (P=0.024) در گروه دانشجويان ضعيف به طور معني داري بيشتر از دو گروه ديگر بود. از عوامل آموزشي نيز حضور در كلاس (P=0.007)، برنامه ريزي درسي (P=0.023) و يادداشت برداشتن از مطالب ارايه شده در كلاس (P=0.03) از عوامل موثر معني داري مطرح شد.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه عوامل موثر بر سلامت روان و آموزشي بيشـترين تاثير را بر وضعيت تحصيلي دانشـجويان دارند. در نتيـجه استفاده از مشاوره رواني، تحصيـلي و كارگاه هاي آموزشي براي برنامه ريزي، شيوه مطالعه و يادگيري ضرورت دارد.