مقاله بررسي عوامل موثر بر پذيرش تکنولوژي توسط گندم کاران شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پذيرش تکنولوژي توسط گندم کاران شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش تکنولوژي
مقاله تحليل عاملي
مقاله گندم کار
مقاله ويژگي هاي اجتماعي
مقاله زراعي و شخصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دين پناه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بدرقه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر پذيرش تکنولوژي توسط گندم کاران شهرستان اصفهان مي باشد. اين تحقيق ازنوع توصيفي – همبستگي است. اطلاعات مورد نياز با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي از گندم کاران شهرستان و تکميل ۳۸۱ پرسش نامه گردآوري شده است. روايي ابزار پژوهش از طريق اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي در دانشگاه تربيت مدرس و متخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتي و اعتبار پرسش نامه از طريق تکميل ۳۰ پرسش نامه به وسيله گندم کاران در يکي از روستاهاي خارج از نمونه آماري به عمل آمد و ضريب اطمينان آلفاي کرونباخ a=/87 محاسبه شد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي سطح مکانيزاسيون، سطح زيرکشت گندم، سطح تحصيلات و سابقه کشت گندم، ۵۹ درصد از تغييرات پذيرش تکنولوژي را پيش بيني مي کند. هم چنين، نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي منزلت اجتماعي، استفاده از کانال هاي ارتباطي و نگرش گندم کاران پيرامون مزارع نمايشي گندم ۵۰٫۳ درصد از تغييرات پذيرش تکنولوژي را پيش بيني مي کند. علاوه بر اين بين ميانگين هاي پذيرش تکنولوژي در رابطه با نظام زراعي، روش کشت گندم و نوع بذر مصرفي اختلاف معني داري وجود داشت. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان مي دهد ويژگي هاي اجتماعي، زراعي و شخصي به عنوان سه عامل، ۶۸٫۰۷۲ درصد از واريانس پذيرش تکنولوژي را تبيين مي کند.