مقاله بررسي عوامل موثر بر پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار در کشت آبي توسط گندم کاران استان سيستان و بلوچستان در سال زراعي ۸۴-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار در کشت آبي توسط گندم کاران استان سيستان و بلوچستان در سال زراعي ۸۴-۸۵
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله گندم کاران
مقاله کشاورزي پايدار کم نهاده
مقاله سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقي امين حامد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشاورزي پايدار کم نهاده نوعي نظام زراعي است که وابستگي کشاورزان را به برخي نهاده هاي کشاورزي کاهش مي دهد و منجر به افزايش سودمندي مزرعه، افزايش پايداري در کشاورزي و تعامل بين نسل ها مي شود. تحقيق حاضر از نوع کاربردي است که به روش توصيفي-همبستگي و با شيوه پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه گندم کاران استان سيستان و بلوچستان (به تعداد ۱۵۵۰۰ نفر) که با شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي، ۱۸۷ نفر به شکل تصادفي انتخاب و در اين مطالعه شرکت نمودند. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه بود که روایي صوري آن مورد تاييد اساتيد و صاحبنظران در حوزه ترويج و توسعه کشاورزي قرارگرفت. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايایي پرسشنامه انجام و ضريب کرنباخ آلفا براي پرسشنامه %۷۹٫۸ بدست آمد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرها نشان داد که بين ميزان عملکرد در هکتار، ميزان درآمد حاصل از فروش گندم و سطح تحصيلات گندمکاران با پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار کم نهاده رابطه منفي و معني دار وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که از نظر آماري بين گندمکاران از نظر نوع کشت گندم و شرکت در کلاس هاي آموزشي-ترويجي تفاوت معني دار وجود دارد.