مقاله بررسي عوامل موثر بر پس انداز ملي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پس انداز ملي در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ پس انداز ملي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله نرخ تورم
مقاله درآمدهاي نفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل موثر بر نرخ پس انداز ملي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي، الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) و الگوي تصحيح خطا (ECM) طي دوره زماني (۱۳۸۳- ۱۳۳۸) مي باشد. نتايج نشان مي دهد که رشد و اقتصادي در کوتاه مدت و نوسانات درآمدهاي نفتي به ترتيب تاثير مثبت و منفي بر نرخ پس انداز ملي در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. تاثير مثبت بر نرخ پس انداز ملي داشته است و شدت تاثير آن در کوتاه مدت بيش از بلند مدت است؛ اين امر در واقع تاييد فرضيه مايزلس – لي در اقتصاد ايران مي باشد. ضريب نرخ تورم مثبت ولي از نظر معنادار نمي باشد.