مقاله بررسي عوامل موثر بر پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
مقاله مشاركت كاربران
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي شكراله
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي جوريابي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، با توجه به اهميت وجود اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي، به بررسي عوامل موثر بر پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و سعي گرديده است تا اين عوامل به ترتيب ميزان تاثير گذاري آنها اولويت بندي گردند. عوامل تاثير گذار در قالب سه فرضيه اهمِ “منابع انساني”، “مشخصات فني سيستم هاي اطلاعات حسابداري” و “استراتژي هاي مديريتي” طبقه بندي گرديده اند. براي آزمون فرضيه ها از آزمونهاي دو جمله اي و تحليل واريانس استفاده شده است. در راستاي بررسي عوامل موثر در پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري و تعيين ميزان تاثير هر كدام و اولويت بندي آنها از پرسشنامه كتبي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه تمام عوامل مطرح شده در اين تحقيق، به عنوان عوامل تاثير گذار در پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعات حسابداري هستند و در اين ميان، منابع انساني، استراتژي هاي مديريتي و مشخصات فني سيستم هاي اطلاعات حسابداري به ترتيب داراي بيشترين تاثير هستند. از ميان عوامل فرعي مطرح شده نيز دانش و درك كاربران از سيستم هاي اطلاعات حسابداري، تجربه قبلي پرسنل، مشاركت كاربران، تعهد و التزام مديريت، مديريت پروژه، مقاومت كاربران در برابر تغيير، كيفيت آموزش، بودجه زماني، انعطاف پذيري سيستم با نيازهاي سازمان و زيرساخت مناسب سخت افزاري، به ترتيب داراي بيشترين تاثير در پياده سازي موفق سيستم هاي اطلاعات حسابداري بودند.