مقاله بررسي عوامل موثر بر پيامدهاي عفونتهاي واريسلايي اوليه منجر به بستري در بيمارستان کودکان حضرت علي اصغر (ع) تهران طي سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پيامدهاي عفونتهاي واريسلايي اوليه منجر به بستري در بيمارستان کودکان حضرت علي اصغر (ع) تهران طي سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبله مرغان
مقاله سرطان ها
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي رفسنجاني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با توجه به عدم واکسيناسيون روتين بر عليه واريسلا در کشور ما نياز به مطالعه موارد بستري شده بيماري بخصوص در بيماران دچار نقص ايمني و کانسرها با توجه به افزايش طيف اين بيماريها و افزايش طول عمر آنها وجود دارد. بهمين منظور اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر بر پيامدهاي عفونت هاي واريسلايي اوليه در کودکان انجام گرديد.
روش کار: اطلاعات مربوط به موارد بستري شده عفونت اوليه واريسلايي در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) تهران از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ در اين مطالعه توصيفي تحليلي گذشته نگر در دو گروه بيماران نقص ايمني (دچار لوسمي لنفوبلاستيک حاد (ALL) ساير کانسرها دريافت کنندگان دوز بالاي کورتيکواستروييد و افراد قبلا سالم استخراج و از نظر طول مدت بيماري پيش از بستري متغيرهاي زمينه اي سن و جنس و خصوصيات باليني مربوط به بيماري شديد در هنگام بستري با آزمونهاي آماري مناسب تجزيه و تحليل شد.
نتايج: تعداد ۸۸ بيمار شامل ۲۴ مورد ALL (%27)، ۹ مورد کانسرهاي متفرقه (%۱۰٫۵)، ۱۳ مورد گيرندگان دوز بالاي کورتون (۲۳٫۶) و ۴۲ کودک از قبل سالم وارد مطالعه شدند. ميانگين سني کودکان بستري ۶ سال (انحراف معيار 3.5 سال) بود. ۴۷ نفر از بيماران مذکر و ۴۱ نفر مونث بودند (به ترتيب %53.4 و %۴۶٫۶ نمونه ها). افت فشارخون در کودکان زير ۴ سال در زمان بستري شايعتر بود (P=0.006). بيماران سه گروه اول بطور معنادارتري به نسبت گروه کودکان سالم زودتر مراجعه و بستري گرديده بودند .(P=0.027) افت فشارخون و آتاکسي در زمان مراجعه گروه کودکان سالم بطور معناداري شايعتر بود (به ترتيب با P=0.01 وP=0.04 ) تنها يک مورد مرگ در يک کودک دچار ALL رخ داده بود.
نتيجه نهايي: يافته ها نشان داد که بيش از نيمي از بستريهاي مربوط به واريسلا در کودکاني صورت پذيرفته که به نوعي دچار نقص ايمني هستند، با اين وجود به دليل بستري زود هنگام و درمان سريع، تقريبا همگي با شرايط خوب پذيرش شده اند و مرگ و مير نادر بوده است. در مقابل گروه کودکان سالم بخصوص کودکان زير ۴ سال در شرايط ناپايدارتر هموديناميکي مراجعه و با تاخير بيشتر بستري گرديده اند که مساله دوم باتوجه به حضور موارد سربليت که معمولا عارضه ديررسي ميباشد قابل توجيه است اما نتيجه اول اهميت روشهاي پيشگيري و درمان و ارجاع مناسب را بخصوص در اين گروه سني مورد تاکيد قرار مي دهد.