مقاله بررسي عوامل موثر بر پيامد هماتوم هاي حاد ساب دورال و اپي دورال در بيماران دچار تروماي سر در بيمارستان فاطمي شهر اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پيامد هماتوم هاي حاد ساب دورال و اپي دورال در بيماران دچار تروماي سر در بيمارستان فاطمي شهر اردبيل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هماتوم اپي دورال
مقاله هماتوم ساب دورال
مقاله سيستم گلاسکو
مقاله نمره هوشياري بيماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندراوغلي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي ودود
جناب آقای / سرکار خانم: شرقي افشان
جناب آقای / سرکار خانم: اماني فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيشترين علل مرگ و مير و ناتواني در افرادي که دچار ضربه به سر مي شوند، مربوط به هماتوم هاي اپي دورال و ساب دورال مي باشد. در سه دهه اخير با توجه به بهبود نحوه نجات و پايش بيماران پس از عمل جراحي و ارتقا مراقبت هاي ويژه، پيامدهاي حاصل از درمان به مراتب بهبود يافته است. مطالعه حاضر به بررسي عواملي مي پردازد که مي توانند بر پيامدهاي حاصل از درمان بيماران دچار هماتوم هاي اپي دورال و ساب دورال تاثيرگذار باشد.
روش کار: پرونده تعداد ۱۰۹ نفر از بيماران بستري شده بين سال هاي ۸۶-۸۱ در بيمارستان فاطمي اردبيل به علت هماتوم هاي اپي دورال و ساب دورال مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آمار توصيفي و براي بررسي ارتباط بين متغيرها از آزمون آماري کاي دو در نرم افزار آماري SPSS 16 استفاده گرديد.
يافته ها: شصت و نه نفر (۶۳%) از بيماران هماتوم اپي دورال و ۴۰ نفر (۳۷%) هماتوم ساب دورال داشتند. ميانگين سني بيماران ۳۳ سال، ميانگين نمره هوشياري بدو ورود بيماران ۱۰ و ميانگين روزهاي بستري در بخش جراحي و در آي سي يو به ترتيب ۶ و ۸ روز بود. ۹۲ نفر از بيماران مرد (۸۴%) و ۱۷ نفر زن (۱۶%) بودند. بر اساس سيستم گلاسکو، پيامد حاصل از درمان ۷۶ نفر (۷۰%) از بيماران مساعد و ۳۳ نفر (۳۰%) نامساعد بود. ۹ نفر (۱۳%) از بيماران دچار هماتوم اپي دورال و ۲۳ نفر (۵۳%) از بيماران دچار هماتوم ساب دورال، فوت شدند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه نوع ضايعه (هماتوم اپي دورال يا ساب دورال)، سن، مدت زمان بستري در بخش ICU و GCS بدو ورود برروي پيامد هماتوم هاي حاد تاثير داشتند.