مقاله بررسي عوامل موثر بر کارايي مرغداران استان خراسان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر کارايي مرغداران استان خراسان جنوبي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله تحليل فراگير داده ها
مقاله مرغداري
مقاله خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني سيدمحمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه کارايي فني مرغداران استان خراسان جنوبي با استفاده از رويکرد تحليل فراگير داده ها اندازه گيري شد و عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، با توجه به حجم جامعه آماري که کل مرغداران استان خراسان جنوبي را شامل مي شدند، اقدام به نمونه گيري دو مرحله اي شد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۱۸۶ مرغدار برآورد شد. داده هاي مورد نياز اين پژوهش از راه تکميل پرسشنامه در سال ۱۳۸۸جمع آوري شد و با استفاده از نرم افزارهاي SPSS, DEAP وEVIEWS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتيجه اين مطالعه نشان داد که ميانگين کارايي مرغداران استان خراسان جنوبي با فرض بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس، به ترتيب برابر ۰٫۹۰ و ۰٫۹۳ مي باشد. هم چنين، تاثير عوامل گوناگون هم چون سن و تجربه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، نوع مديريت، شرکت در دوره هاي آموزشي، عضويت در شرکت تعاوني، استفاده از بيمه و وام با استفاده از آزمون t و سطح تحصيلات و نوع تاسيسات با استفاده از تجزيه واريانس به صورت جداگانه بررسي شدند. سپس با استفاده از تخمين يك مدل رگرسيوني خطي با روش OLS تاثير همزمان متغيرها بر کارايي بررسي شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد که هر کدام از متغيرهاي تجربه، تحصيلات، وضعيت تاسيسات، عضويت در شرکت تعاوني و هم چنين، استفاده از تسهيلات بانکي به صورت مستقل رابطه اي معني دار با کارايي دارند. در بررسي اثر توام متغيرها با استفاده از مدل رگرسيوني، متغيرهاي تجربه، تحصيلات، عضويت در شرکت تعاوني و تسهيلات بانکي رابطه اي مثبت و معني دار بر کارايي داشتند. با استفاده از نتايج اين مطالعه مي توان توصيه کرد که ارايه تسهيلات بانکي در جهت نوسازي تاسيسات واحدهاي مرغداري و هم چنين، ترغيب مرغداران به عضويت در شرکت تعاوني، گامي موثر در جهت افزايش کارايي مرغداران استان خراسان جنوبي خواهد بود.