مقاله بررسي عوامل موثر بر کربوکسي متيلاسيون نشاسته گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر کربوکسي متيلاسيون نشاسته گندم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربوکسي متيل نشاسته
مقاله منوکلرواستات سديم
مقاله ژلاتيناسيون
مقاله نشاسته ي اصلاح شده
مقاله نشاسته گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كربوكسي متيل نشاسته، يك نشاسته ي اتري محلول در آب سرد است. در اين پژوهش شرايط بهينه واكنش براي كربوكسي متيلاسيون نشاسته ي گرانولي گندم تعيين شدند. اين واكنش با منوكلرواستات سديم (SMCA) به عنوان عامل كربوكسي متيلاسيون در حضور قليا (NaOH) والكل انجام گرفت. در اين تحقيق از دو نوع الكل اتانل و ايزوپروپانل استفاده شد و اثر محيط واكنشي، دماي واكنش و نسبت (مول / مول)  NaOH / SMCAبر روي گرانروي، راندمان و درجه حرارت ژلاتنيزاسيون نشاسته ي حاصل، مورد بررسي قرارگرفت. نتايج نشان داد كه حلال ايزوپروپيل الكل نسبت به اتيل الكل عملكرد بهتري دارد. همچنين نمونه هايي كه در شرايط دمايي  cْ۴۰ و cْ۵۰ و با نسبت (مول / مول ) NaOH / SMCA = 1.25 به دست آمده بودند بالاترين ويسكوزيته و راندمان را داشتند و در درجه حرارت هاي پايين تري شروع به تشكيل ژل مي كردند. با توجه به اين كه در بررسي اثرات متقابل حلال، دماي واكنش و نسبت (مول / مول) NaOH / SMCA در دماي  cْ۴۰ و  cْ۵۰ و نسبت (مول / مول) NaOH / SMCA = 1.25 تفاوت معناداري بر روي راندمان و درجه حرارت ژلاتيناسيون نشاسته هاي حاصل مشاهده نشد و نيز با توجه به مصرف كم تر انرژي در دماي واكنش  cْ۴۰ در مقايسه با  cْ۵۰، لذا دماي واكنش  cْ۴۰ به عنوان دماي بهينه انتخاب گرديد.