مقاله بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سوء مصرف مواد مخدرصنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به سوء مصرف مواد مخدرصنعتي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله مواد مخدر صنعتي
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي است و با استفاده از تکنيک دلفي و روش پيمايش اجرا شده است. هدف اصلي اين پژوهش شناخت عوامل موثر بر گرايش جوانان به موادمخدر صنعتي است بنابراين با استفاده از نظريه هاي مطرح شده در حوزه اعتياد، همچون نظريه آنومي دورکيم و مرتون، نظريه برچسب زني لمرت، نظريه کنترل شاد و نظريه معاشرت افتراقي به طرح چهارچوب نظري پژوهش پرداخته شده است. سپس با استفاده از تکنيک دلفي نظريات نخبگان در اين حوزه بررسي و عوامل موثر بر گرايش جوانان به موادمخدر صنعتي شناسايي گرديد. در مرحله بعد با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته، به بررسي نظرات جوانان معتاد پرداخته شد. بدين ترتيب تعداد ۴۰ نفر از جوانان معتاد به موادمخدر صنعتي که واجد شرايط شرکت در اين پژوهش بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهايت ۳۵ نفر از آنان حاضر به همکاري گرديده نتايج زير به عنوان عوامل موثر بر گرايش جوانان به موادمخدر صنعتي به ترتيب اولويت، به دست آمد:
۱- ترغيب دوستان و همنوايي با آنان برگرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۲- سبک و شيوه زندگي جوانانه بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۳- کارکرد تسهيل کننده نهادهاي اجتماعي در رواج اعتياد بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف مواد مخدر صنعتي تاثير دارد.
۴- نياز جامعه به سرخوشي بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۵- اختلال در فرآيند جامعه پذيري بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۶- ضعف کنترل و نظارتهاي غير رسمي بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۷- نداشتن ابزار مناسب براي گذران اوقات فراغت بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۸- نگاه و جهان بيني مصرف کننده به موادمخدر و زندگي بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۹- استعداد اعتيادپروري ساختار جامعه ايران بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۱۰- ضعف کنترل و نظارتهاي رسمي بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۱۱- پيش پنداشته ها بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۱۲- ضعف در قدرت ابراز وجود و تصميم گيري فردي بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۱۳- اعتياد ساير اعضاي خانواده بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۱۴- کنجکاوي بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۱۵- بي اطلاعي عمومي از عوارض سوء مصرف موادمخدر جديد صنعتي بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف موادمخدر صنعتي تاثير دارد.
۱۶- رهايي از فشارهاي اجتماعي همچون (فقر، شرايط شاغل نبودن و مدرک گرايي) بر گرايش جوانان تهراني به سوء مصرف مواد مخدر صنعتي تاثير دارد.