مقاله بررسي عوامل موثر در رضامندي زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۴۰ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در رضامندي زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضامندي زناشويي
مقاله جمعيت شناختي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکريان عطا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از زمينه هاي مهم سازگاري در زندگي انسان موضوع ازدواج و رضامندي زناشويي است. رضامندي زناشويي حالتي است كه طي آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم بودن احساس شادماني و رضايت دارند. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر در رضامندي زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي سنندج است.
روش بررسي: نوع مطالعه توصيفي – تحليلي و جامعه آماري شامل ۲۴۰ نفر از دانشجويان متاهل اين دانشگاه بودند كه به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون رضامندي زناشويي Marital Satisfaction Inventory (M.S.I) و پرسش نامه محقق ساخته جمع آوري و از آزمون هاي آماري رگرسيون و آناليز واريانس براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشانگر پيش بيني رضامندي زناشويي توسط متغيرهاي جمعيت شناختي (سن، جنس، تحصيلات، شغل و تعداد فرزندان) است. نتايج ديگر پژوهش حاكي از آن است كه با افزايش سن، رضامندي زناشويي كاهش مي يابد و ارتباط معني داري بين سالهاي تاهل با مولفه هاي جاذبه ـ تفاهم ـ نگرش و سرمايه گذاري با رضامندي زناشويي وجود دارد.
نتيجه گيري: متغيرهاي جمعيت شناختي پيش بيني كننده رضامندي زناشويي در دانشجويان است.