مقاله بررسي عوامل موثر در طراحي سرريز خاكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در طراحي سرريز خاكي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرريز خاكي
مقاله شبيه عددي
مقاله شستشو
مقاله پوشش سنگچين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: جباري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت سر ريز خاكي(fuse plug)  به عنوان يکي از سازه هاي خاکي مورد استفاده در طرح هاي آبرساني و آبياري، تاکنون پژوهش هاي گوناگوني به صورت تجربي و فراسنجي به منظور بررسي اين نوع سازه ها انجام شده، ولي استفاده از شبيه هاي عددي در اين زمينه، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله سعي خواهد شد تا با استفاده از شبيه عددي BREACH که با روشfinite difference ، به حل معادله هاي هيدروليک و انتقال رسوب پرداخته شده و زمان شستشوي سرريزهاي خاكي خاكي متشکل از بدنه خاکي با هسته رسي قائم و مايل محاسبه گردد. در اين بررسي نمودارهاي مورد نياز براي محاسبه زمان شستشوي سرريز خاكي با هسته رسي قائم و مايل ترسيم شده و بهترين نوع سر ريز خاكي به صورت سرريزي باشيب هسته ۱۲۰ درجه و نسبتm/H  برابر با ۴ درصد (m ضخامت هسته و H ارتفاع خاکريز)، انتخاب شده است. به کمک شبيه هاي عددي BREACH،SEEPW  و شبيهSTABL ، درصد تراکم بهينه براي بدنه سرريز خاكي برابر با ۸۴ درصد بدست آمده است. همچنين، ضمن بررسي تاثير جنس و دانه بندي مصالح مصرفي در بدنه سرريزهاي خاكي در ميزان شسته شدگي و خرابي با گذشت زمان، محدوده دانه بندي مناسب براي سرريز خاكي همگن و نا همگن نيز ارايه شده است. گفتني است كه با تحليل و بررسي تاثير انواع پوشش شيرواني بدنه سرريزهاي خاكي، مشخص شده است که انتخاب پوشش سنگچين در دامنه پايين دست چنين سرريز، نسبت به پوشش گياهي از وضعيت بهتري برخوردار بوده است.