مقاله بررسي عوامل موثر در مشارکت اجتماعي شهروندان، جامعه شهري شهر ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در مشارکت اجتماعي شهروندان، جامعه شهري شهر ايلام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله رضايت از خدمات شهري
مقاله تشکل اجتماعي و مشارکت اجتماعي شهروندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست كريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عابدزاده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعي شهروندان جامعه شهري ايلام است. روش تحقيق در اين پژوهش کمي و پيمايشي بوده که از ابزار پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماري اين تحقيق ۳۸۵ نفر بوده است که به روش نمونه برداري خوشه اي توام با روش تصادفي انتخاب شدند. چارچوب مفهومي اين تحقيق، نظريه هاي وبر، هومنز، لرنر، گاي درام، اوکلي و مارسدنن و پارسونز مي باشد. در اين تحقيق، ارتباط متغيرهاي جنس، وضعيت اشتغال، وضعيت تاهل، تحصيلات، رضايت از خدمات شهري، عضويت در تشکل هاي اجتماعي و شرکت در انتخابات با متغير مشارکت اجتماعي شهروندان مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمون دو متغيره نشان از معنادار بودن ارتباط متغيرهاي فوق بغير از جنس بر مشارکت اجتماعي داشته است. نتايج حاصل از آزمون چند متغيره نيز نشان داد که در نهايت متغيرهاي مستقل ۵۲ درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين کرده اند. که در اين ميان متغير شرکت در انتخابات بيشترين سهم را در تبيين داشته است. نتايج اين تحقيق بطور کلي نشان از اين مساله دارد که مشارکت اجتماعي در بين مردم شهرستان ايلام، هنوز به عنوان يک مولفه مدرن شناخته نشده است.