مقاله بررسي عوامل موثر در ميزان پذيرش نوآوري «آزمون خاک» توسط غله کاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در ميزان پذيرش نوآوري «آزمون خاک» توسط غله کاران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش نوآوري
مقاله آزمون خاک
مقاله غله کاران
مقاله استان قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي ميررحيمي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: يزديان يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سال هاي متمادي سموم و کود هاي شيميايي بيشتر بر اساس سليقه شخصي و کمتر بر اساس توصيه هاي ترويجي، مصرف شده و کشاورزان عادت کرده اند تنها از دو نوع کود شيميايي اوره و فسفات آمونيوم استفاده کنند. هنوز عناصر معدني پرمصرف و کم مصرف مورد نياز گياهان براي اغلب کشاورزان، ناشناخته مانده و عناصر پرمصرف پتاسيم و گوگرد به همراه تمامي عناصر کم مصرف مانند آهن، روي و منيزيم از تقاضاي خريد و مصرف دور مانده است. نوآوري «آزمون خاک» در دهه هفتاد شمسي براي اصلاح بينش و رفتار کشاورزان در زمينه مصرف کود هاي شيميايي ارايه گرديد. اين تحقيق با هدف بررسي عوامل موثر در پذيرش آزمون خاک توسط غله کاران استان قم، با روش پيمايشي صورت پذيرفته است. جامعه آماري اين تحقيق ۲۴۵۵ غله کار تحت پوشش خدمات هدايتي و حمايتي فناوري آزمون خاک است. با استفاده فرمول کوکران حجم نمونه آماري به تعداد ۱۸۴ نفر تعيين شد. سپس به روش نمونه گيري طبقه اي در چهار منطقه، انتخاب اين افراد انجام پذيرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي بود که اعتبار ظاهري و پايايي آن با آزمون کرونباخ آلفا مورد تاييد واقع شد. نتايج نشان مي دهد ۶۷٫۴ درصد غله کاران اين نوآوري را به طور کامل نپذيرفته اند. متغيرهاي سطح دانش نسبت به آزمون خاک، ميزان ارتباط با منابع اطلاعاتي، ميزان نوپذيري، سطح مشارکت در طرح هاي عمراني، موقعيت اجتماعي، ميزان انگيزه کار کشاورزي و رضايت شغلي، ميزان دسترسي به نهاده ها و ميزان بهره مندي از اعتبارات رابطه مثبت و معني داري با رفتار جامع پذيرش آزمون خاک دارد. بر اساس نتايج به دست آمده ارایه آموزشهاي گسترده در رابطه با انجام آزمون خاک و اصول تغذيه گياهي بين غله کاران با به کارگيري روش هاي متنوع ترويجي، برنامه ريزي براي افزايش حضور مروجين در واحد ها و ارایه خدمات مفيد به غله کاران، تجديد نظر در محتواي برنامه هاي ترويجي براي جلب مشارکت غله کاران پيشنهاد شده است.