مقاله بررسي عوامل موثر در پذيرش مديريت ريسک توسط دامداران صنعتي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در پذيرش مديريت ريسک توسط دامداران صنعتي استان تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش
مقاله مديريت ريسک
مقاله دامدار صنعتي
مقاله سازه
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش که با روش توصيفي، همبستگي انجام شده است، بررسي سازه هاي موثر بر پذيرش مديريت ريسک در دامداري هاي صنعتي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل دامداران صنعتي استان تهران است (N=325) که تعداد ۱۷۵ نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار اصلي اين تحقيق، پرسشنامه اي است که روايي صوري آن با کسب نظر اساتيد و صاحب نظران حوزه ترويج، دامپروري و دامپزشکي تاييد شد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه انجام گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ بين ۰٫۷۸ تا ۰٫۹۴ به دست آمد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهند که ميزان پذيرش اکثريت دامداران (۴۹ درصد) از روش هاي مديريت ريسک در سطح «متوسط» است. همچنين، اين يافته ها نشان مي دهند که مهم ترين روش هاي مديريت ريسک در دامداران، مشاوره با متخصصان، کارشناسان و استفاده از دامپزشک است. يافته هاي حاصل از آزمون همبستگي نشان مي دهند که بين متغيرهاي فاصله دامداري تا محل سکونت، ميزان آگاهي از عوامل به وجود آورنده ريسک، مقدار سرمايه، ميزان استفاده از وام، درآمد سالانه، تعداد راس واحد دامداري، ميزان استفاده از منابع اطلاعاتي با متغير پذيرش مديريت ريسک رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. در تحليل رگرسيون چندگانه خطي، متغيرهاي مقدار سرمايه، درآمد ساليانه و ميزان آگاهي از عوامل به وجود آورنده ريسک، ۵۰٫۹۰ درصد از تغييرات متغير مديريت ريسک دامداران را تبيين مي کنند.