مقاله بررسي عوامل موثر در پذيرش يكپارچه سازي اراضي شاليكاران در روستاهاي منتخب استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در پذيرش يكپارچه سازي اراضي شاليكاران در روستاهاي منتخب استان مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند يکپارچه سازي اراضي
مقاله پذيرش
مقاله عوامل موثر
مقاله برنج
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمين و اندازه آن به عنوان يكي از مهم ترين عوامل توليد در بخش كشاورزي حايز اهميت است. پراكندگي و دوري قطعات زمين از جمله مسايل عمده اي است كه شاليكاران استان مازندران با آن رو به رو هستند. غير كارآ بودن مديريت مزرعه، عدم استفاده موثر از تكنولوژي و ماشين آلات كشاورزي و پايين بودن بهره وري عوامل توليد، همگي به نوعي در ارتباط با پراكندگي اراضي هستند. از اين رو، متخصصين براي رفع مشكلات و عوارض ناشي از پراكندگي اراضي، راه حل منطقي و قابل اجراي فرآيند يكپارچه سازي اراضي را كه يك استراتژي بنيادي در ارتباط با اندازه زمين است، توصيه مي كنند. هدف تحقيق حاضر تعيين عوامل موثر بر پذيرش يكپارچه سازي اراضي شاليزاري در استان مازندران با استفاده از برآورد مدل رگرسيوني لوجيت است. براي اين منظور ١٥٠ شاليكار در ٥ روستاي استان مازندران در سال ١٣٨٦ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بررسي نشان مي دهد كه متغيرهاي سطح تحصيلات شاليكار، كيفيت اراضي شاليزاري، فاصله بين قطعات و برنامه هاي آموز شي (تلاش هاي ترويجي) مهم ترين عوامل موثر بر پذيرش فرآيند يكپارچه سازي در اراضي شاليزاري استان مازندران بوده كه از نظر آماري در سطح يك درصد معني دار مي باشند. هم چنين، متغيرهاي تعداد افراد خانوار و حمايت هاي اعتباري عوامل بعدي تاثيرگذار هستند كه در سطح معني داري ٥ درصد بر پذيرش اين فرآيند موثرند. ضمن اين كه متغيرهاي سن، درآمد زارعين، تحصيلات فرزندان، تجربه شاليكاران، سطح زيركشت، عضويت در تعاونيهاي روستايي، موقعيت اراضي، تعداد قطعات و حمايتهاي فني در سطوح مناسبي معني دار نبوده اند.