مقاله بررسي عوامل موثر پري ناتال و نئوناتال در كودكان با فلج مغزي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شمال و شرق تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر پري ناتال و نئوناتال در كودكان با فلج مغزي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شمال و شرق تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج مغزي
مقاله نوزاد پيش رس
مقاله وزن كم هنگام تولد
مقاله آسفيكسي
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني فرين
جناب آقای / سرکار خانم: سورتجي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلج مغزي يك سندرم با اختلال حركتي غير پيشرونده و داراي ريسك فاكتورهاي مختلف است كه در اثر ضايعه در مغز در حال رشد ايجاد مي شود. اتيولوژي فلج مغزي معمولا ناشناخته است و  در مقايسه با دهه هاي قبل و با وجود پيشرفت هايي كه در مراقبت هاي مامايي و نوزادان اتفاق افتاده شيوع آن كاهش نداشته است. در حقيقت به نظر مي رسد كه در نوزادان ترم افزايش شيوع نيز داشته است. اين مطالعه با هدف بررسي عوامل موثر در بروز فلج مغزي تدوين گرديد تا اين عوامل را در نوزادان با شرايط محيطي و اجتماعي خاص ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان مشخص سازد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد- شاهدي تمام كودكان ۱-۱۶ ساله ارجاع شده داراي فلج مغزي از مراكز بهداشتي- درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۷، از نظر عوامل موثر و فاكتورهاي خطر پري ناتال و نئوناتال با گروه شاهد (با تعداد برابر و همسان شده) مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: در طي مطالعه، ۱۱۲ كودك در گروه مورد و ۱۱۳ نفر در گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. عوامل اصلي در بروز فلج مغزي عبارت بودند از: تولد پيش رس، تشنج نوزادي، تشنج پس از نوزادي، نمره آپگار پايين در دقيقه بيستم، وزن كم هنگام تولد و حاملگي چند قلويي، اكثر كودكان با فلج مغزي از نظر سن حاملگي ترم بوده و تنها %۳۷٫۸ قبل از ۳۷ هفته بارداري متولد شده بودند.
نتيجه گيري: تولد پيش رس، آنسفالوپاتي هيپوكسيك- ايسكميك و وزن كم هنگام تولد عوامل موثر همراه در بروز فلج مغزي در اين گروه بودند.