مقاله بررسي عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي براي رسيدن به كلاس جهاني (موردكاوي: شركت هپكو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي براي رسيدن به كلاس جهاني (موردكاوي: شركت هپكو)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد در كلاس جهاني
مقاله انتقال فناوري
مقاله مميزي فناوري
مقاله ارزيابي فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي جاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تيموريان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به دنبال بررسي عوامل موفقيت انتقال فناوري به منظور رسيدن به كلاس جهاني هستيم كه روش انجام اين تحقيق بر مبناي هدف تحقيق از نوع کاربردي است. اما تحقيق حاضر از لحاظ روش در دسته تحقيقات علي قرار مي گيرد زيرا به بررسي ميزان تاثير هر يک از عوامل موثر برانتقال فناوري مي پردازد. در اين تحقيق پس از تهيه پرسشنامه و توزيع آن در جامعه آماري به تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل آماري تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي بويژه تحليل مسير استفاده شده است، و براي آزمون فرضيه هاي مرتبط با مدل مفهومي از روش معادلات ساختاري استفاده شده است. به همين دليل ۱۴ فاكتور بيرون آمده از روش تحليل عاملي با آزمون فريدمن اولويت بندي شده است. بعد با آماره كاي دو به سنجش ادعاي يكسان بودن ۱۴ عامل پرداخته كه اين ادعا پذيرفته نمي شود. در آخر محقق در صدد اثبات وجود ارتباط مثبت ميان انتقال فناوري موفق و كلاس جهاني است كه از روش تحليل مسير استفاده شده كه داده ها توسط نرم افزار ليزرل تجزيه و تحليل شده و در آخر محقق فرضيه هاي خود را مورد بررسي قرار مي دهد.