مقاله بررسي عوامل ميکروبي در استفاده کنندگان روش هاي هورموني و جراحي پيشگيري از بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۴۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل ميکروبي در استفاده کنندگان روش هاي هورموني و جراحي پيشگيري از بارداري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي هورموني پيشگيري از بارداري
مقاله روش هاي جراحي پيشگيري از بارداري
مقاله زنان
مقاله عوامل ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زمان سلطاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نظري منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واژينيت از شايع ترين تشخيص هاي ژنيکولوژيک است که سالانه درصد قابل توجهي از ويزيت هاي سرپايي را به خود اختصاص مي دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل ميکروبي شايع در استفاده کنندگان روش هاي هورموني و جراحي پيشگيري از بارداري در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي تحليلي است. ۱۶۰ نفر از مراجعين به مراکز بهداشتي درماني شهر بر اساس نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. از واحدهاي مورد پژوهش علاوه بر شرح حال و مشخصات دموگرافيک، از ترشحات واژن آنان جهت بررسي لام مرطوب، رنگ آميزي گرم و کشت، نمونه برداري انجام شد. روش تجزيه و تحليل داده ها، آمار توصيفي و استنباطي بود و داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آناليز قرار گرفت.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که اکثريت واحدهاي مورد پژوهش در گروه روش طبيعي (%۵۰) و در روش هاي جراحي (%۷۲٫۵) داراي علايم باليني بودند، در حالي که در روش هاي هورموني (%۶۵)، در استفاده کنندگان کاندوم (%۸۰) فاقد علايم باليني واژينيت بودند. يافته ها نشان مي دهد که بين علايم باليني و روش هاي پيشگيري از بارداري ارتباط معنادار وجود دارد (P=0.001). شيوع تريکوموناس واژيناليس در استفاده کنندگان روش هاي جراحي بالاترين شيوع (%۵) و در گروه روش هاي هورموني (%۲٫۵) بوده است. در حالي که در استفاده کنندگان از کاندوم و روش هاي طبيعي منفي گزارش شده است. گاردنرلا در استفاده کنندگان روش هاي جراحي (%۷٫۵)، روش هاي هورموني (%۵) و در روش هاي کاندوم و طبيعي (%۲٫۵) گزارش شده است. کانديدا آلبيکانس در روش هاي هورموني (%۷٫۵)، در روش هاي جراحي و کاندوم (%۵) و در روش هاي طبيعي (%۲٫۵) بوده است. اشريشيا کلي در گروه هاي کاندوم و هورموني (%۷٫۵) و در روش طبيعي (%۲٫۵) گزارش شده است.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاتر تريکوموناس واژيناليس، گاردنرلا، اشريشيا کلي و کانديدا آلبيکانس در روش هاي پيشگيري از بارداري پيشنهاد مي گردد آنان تحت پيگيري هاي مرتب، معاينات منظم و مشاوره قرار گيرند.