مقاله بررسي عود لوکال بعد از درمان حفظ پستان در مبتلايان به سرطان پستان درانستيتوکانسر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۶۳ تا ۸۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عود لوکال بعد از درمان حفظ پستان در مبتلايان به سرطان پستان درانستيتوکانسر تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله درمان حفظ پستان
مقاله عود لوکال
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگارهاشمي فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: آلاله عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان علي
جناب آقای / سرکار خانم: حداد پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان شايع ترين کانسر در خانم هاست و درمان جراحي حفظ پستان (BCS) و راديوتراپي يک روش درماني مطلوب بوده و در مقايسه با راديکال ماستکتومي همان ميزان عود و بقا را به همراه دارد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان عود لوکال بعد از جراحي حفظ پستان و راديوتراپي براي سرطان پستان و برخي عوامل موثر بر آن در بخش راديوتراپي۰ انکولوژي انستيتو کانسر بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت کوهورت (گذشته نگر و آينده نگر) انجام شده است. اکثر بيماراني که وارد مطالعه شدند به مدت حداقل يک سال پي گيري شدند و از نظر بروز عود لوکال و عوامل خطر احتمالي آن بررسي گرديدند. همچنين از داده هاي پزشکي موجود در پرونده بيماران که هنگام درمان و پي گيري هاي بعد از آن در گذشته به ثبت رسيده استفاده شد.
يافته ها: به طور کلي ۲۷۷ بيمار وارد مطالعه شد. دو مورد درمان حفظ پستان دو طرفه داشتند که جمعا ۲۷۹ پرسشنامه تکميل گرديد. ميانگين مدت پي گيري ۳۵ ماه بود. در اين مدت هفت مورد (%۲٫۵) عود لوکال پيدا شد که عمدتا در ۴۰۰ روز اول بعد از درمان رخ داده بود. هيچ يک از فاکتورهاي خطر شناخته شده مانند مارژين مثبت و نود مثبت ارتباط معني داري با عود لوکال نداشت اما روند آن به سمت معني داري بود، که احتمالا به علت تعداد کم موارد عود و مدت نسبتا کوتاه پي گيري مي باشد.
نتيجه گيري: براساس يافته هاي اين مطالعه ميزان عود لوکال در بيماران سرطان پستان که درمان حفظ سينه براي آنها در انستيتو کانسر انجام شده است همانند آمار موجود در ساير مراکز مي باشد که منتشر شده است.