مقاله بررسي عکس العمل سرمايه گذاران به عملکرد مالي شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۵۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عکس العمل سرمايه گذاران به عملکرد مالي شرکت ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سرمايه گذاري
مقاله عکس العمل سرمايه گذاران
مقاله پرتفوي برنده و بازنده
مقاله ناکارايي بازار اوراق بهادار
مقاله تئوري مالي – رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سينايي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صدفي رودسري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهشگراني كه تصميمات مديران موسسات سرمايه گذاري و رفتار معامله کنندگان اوراق بهادار را با رويکرد تئوري مالي – رفتاري مورد بررسي قرار داده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه اين مديران و سرمايه گذاران معمولا به عملكرد مالي گذشته شر كت ها عكس العمل بيش از اندازه نشان مي دهند و در تصميمات خود دچار اشتباه مي شوند. تحقيق حاضر با روش تشکيل پرتفوي هاي برنده و بازنده، موضوع ياد شده را در سه مرحله بررسي مي کند. در مرحله اول، آزمون بدون كنترل اثر متغيرهاي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  (B/M)و ريسک سيستماتيک شرکت (b) و در مرحله دوم با كنترل اين دو متغير صورت گرفته است. و در نهايت ارتباط حرکت سريع بازده و بازگشت آن را براي پرتفوي برنده مورد آزمون قرار داده است. دوره زماني تحقيق از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ است. جامعه آماري تحقيق، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري t اسيتودنت استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه مديران نهادهاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران انفرادي در تصميمات خود نسبت به چهار متغير فروش، سود، جريان نقدي، بازده حساسيت توجه بيش از اندازه نشان مي دهند و هم چنين در مورد سه متغير اثرات حرکت سريع بازده آن ها به وسيله بازگشت بازده در بلندمدت اصلاح مي شود؛ ولي براي متغير جريان نقدي اين گونه نيست.