مقاله بررسي غلظت برخي از فلزات سنگين Hg, Pb, Zn) و (Cd در بافت عضله ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus) پرورشي منطقه گميشان (استان گلستان)، منطقه کلاهي (استان هرمزگان) و ميگوي درياي خزر (Palaemon elegans) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۸۰ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت برخي از فلزات سنگين Hg, Pb, Zn) و (Cd در بافت عضله ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus) پرورشي منطقه گميشان (استان گلستان)، منطقه کلاهي (استان هرمزگان) و ميگوي درياي خزر (Palaemon elegans)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگو Penaeus indicus
مقاله Palaemon elegans
مقاله فلزات سنگين
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سقلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاريان ليندا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غلظت فلزات سنگين سرب، روي، جيوه و کادميوم در ميگوي بومي خزر (Palaemon elegans) و ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus) پرورشي منطقه گميشان و كلاهي اندازه گيري گرديد. نتايج حاصل از بررسي ها نشان داد که بين ۴ عنصر مذکور روي بيشترين و جيوه کمترين مقادير را دارا مي باشد. عناصر روي، سرب، جيوه و کادميوم در Palaemon elegans به ترتيب برابر ۳۹٫۸، ۷٫۱۹، ۰٫۰۴ و ۲٫۷۸ ميلي گرم در کيلوگرم اندازه گيري گرديد. ميزان عناصر روي، سرب، جيوه و کادميوم در ميگوهاي پرورشي گونه Penaeus indicus گميشان در استخرهاي ۱ و ۲ و نيز استخر مرکز آموزش به ترتيب (۶۷٫۷۰، ۰٫۰۱۰، ۰٫۰۱۰، ۰٫۰۱۰) ميلي گرم در کيلوگرم و (۶۳٫۰۰، ۰٫۰۱۴، ۰٫۰۱۰ و ۰٫۰۱۱) ميلي گرم در کيلوگرم و (۶۴٫۰۰، ۰٫۰۱۱، ۰٫۰۱۳ و ۰٫۰۱۴) ميلي گرم در کيلوگرم و ميگوهاي پرورشي Penaeus indicus كلاهي استان هرمزگان به ترتيب (۷۰٫۵۰۰، ۰٫۰۱ و ۰٫۰۱۲) ميلي گرم در کيلوگرم اندازه گيري شد. مقايسه ميزان عناصر در ميگوهاي پرورشي و ميگوي درياي خزر نشانگر آن بود که ميزان روي در ميگوهاي پرورشي بيشتر ولي ميزان عناصر جيوه و کادميوم، کمتر از ميگوهاي درياي خزر مي باشد و نيز ميزان روي در نمونه هاي پرورشي بيشتر از محدوده غلظت گزارش شده براي فلزات در سخت پوستان بوده و اين به دليل نوع غذايي غني شده از روي در تغذيه اين نمونه ها مي باشد.