مقاله بررسي غلظت نيترات و نيتريت در گوشت قرمز عرضه شده در استان مازندران در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت نيترات و نيتريت در گوشت قرمز عرضه شده در استان مازندران در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيترات
مقاله نيتريت
مقاله گوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريم زاده لاله
جناب آقای / سرکار خانم: كوهداني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: سياسي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي زين العابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کودهاي شيميايي که حاوي يونهاي نيترات و نيتريت هستند موجب آلودگي آب، خاک و گياهان منطقه مي شوند و چراي دام در اين مناطق آنها را در معرض دريافت نيترات و نيتريت قرار مي دهد. هدف اين پژوهش تعيين غلظت نيترات و نيتريت در گوشت تازه گوسفند و گاو در شهرهاي مركزي استان مازندران و تخمين ميزان دريافت نيترات و نيتريت از منابع فوق توسط رژيم غذايي متناسب در انسان بود.
مواد و روش ها: دراين مطالعه توصيفي از مراکز فروش ۴ ناحيه شمال، جنوب، شرق و غرب شهرهاي ساري، بابل و قائم شهر تعداد ۳۶ نمونه گوشت گاو و ۳۶ نمونه گوشت گوسفند (تعداد ۳ نمونه گوشت گاو و ۳ نمونه گوشت گوسفند از هر ناحيه) تهيه شد. مقدار نيترات و نيتريت با روش آنزيمي نيترات ردوکتاز و رنگ سنجي Griess Ilosvay اندازه گيري شد. از آزمون Mann-Whitney براي مقايسه داده ها در دو گروه گاو و گوسفند استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نيترات و نيتريت در گوشت گوسفند ۴٫۹ و۰٫۳۶  و درگوشت گاو ۶٫۳ و ۰٫۳۸ ميلي گرم در کيلوگرم بود، كه سطح نيترات و نيتريت در گوشت گاو و گوسفند تفاوت معني داري نداشت.
استنتاج: بر اساس اينكه مقادير توصيه شده مصرف گروه گوشت و جانشين هايش در هرم غذايي براي افرادي که به طور ميانگين روزانه ۲۵۰۰ کالري در روز مصرف مي کنند، روزانه ۱۸۴ گرم مي باشد مي توان فرض کرد که اگر فرد تمام نياز روزانه خود از توصيه براي گوشت و جانشين هايش راتنها از گوشت قرمز دريافت کند، دريافت نيترات از منابع فوق از برخي کشورها مثل انگلستان بيشتر است اگر چه از مقادير توصيه شده Contam Panel پايين تر مي باشد.