مقاله بررسي غلظت نيکل در خاک و تعدادي از گونه هاي گياهي طبيعي اطراف معدن سرب و روي آهنگران در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت نيکل در خاک و تعدادي از گونه هاي گياهي طبيعي اطراف معدن سرب و روي آهنگران در استان همدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي خاک
مقاله گياه
مقاله معادن
مقاله نيکل
مقاله گياه پالايشي
مقاله فلزات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فرخ لقا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفاري نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي ملايري بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزات سنگين از آلاينده هاي خطرناک زيست محيطي هستند که از طريق ورود به زنجيره غذايي موجب بروز خطرات بهداشتي براي انسان، گياهان و ساير موجودات زنده مي شوند. در خاک هاي آلوده به فلزات سنگين، استفاده از گياهاني که توانايي رشد، سازگاري و جذب فلزات را دارند، به عنوان يکي از روش هاي پاک سازي اين خاک ها مطرح است. اين روش را گياه پالايشي مي نامند. در اين تحقيق، غلظت نيکل در خاک و شش گونه گياهي شامل . Centaurea virgata lam(گل گندم بوته اي)، .Euphorbia cheiradenia (فرفيون خوشه اي)، .(Scariorbia orientalis) (گاو چاق کن)، Cardaria droba (ازمک)، .( Gundelia tourmefotii) (کنگر خوراکي)، . Euphorbia macroclada(فرفيون شاخه ضخيم)، در اطراف معدن سرب و روي آهنگران، واقع در جنوب شرقي استان همدان اندازه گيري گرديد. تجزيه آماري داده ها در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي نامتعادل انجام گرفت. نتايج نشان داد که تفاوت غلظت نيکل در ريشه و اندام هوايي گونه هاي گياهي در سطح احتمال پنج درصد معني دار است. بيشترين و کم ترين مقدار جذب نيکل در اندام هوايي به ترتيب درEuphorbia macroclada و Centaurea virgate. lam با مقادير ۲۳ و ۶٫۷ ميلي گرم بر کيلوگرم ماده خشک بود. غلظت نيکل در اندام هوايي گياهان با(r=-0.331) pH ، ظرفيت تبادل کاتيوني (r=-0.83) و درصد ماده آلي (r=-0.46) خاک همبستگي معکوس و با شوري (r=0.37)، غلظت کل(r=0.2)  و قابليت جذب نيکل (r=0.7) در خاک همبستگي مستقيم نشان مي دهد.