مقاله بررسي غلظت هاي مختلف گلوکز بر سميت سلولي و افزايش گونه هاي فعال اکسيژن و نقش حفاظتي زعفران در سلول PC12 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت هاي مختلف گلوکز بر سميت سلولي و افزايش گونه هاي فعال اکسيژن و نقش حفاظتي زعفران در سلول PC12
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوکز
مقاله سلول PC12
مقاله سميت سلولي
مقاله گونه هاي فعال اکسيژن
مقاله زعفران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيراني نجاران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوروپاتي از شايع ترين عوارض ديابت است که اعصاب حسي، اتونوم و حرکتي را درگير مي کند. هر چند مكانيسم هاي سلولي- ملكولي نوروپاتي ديابتي کاملا مشخص نگرديده اند، اما با اين حال شواهدي از افزايش گونه هاي فعال اکسيژن (ROS) در ارتباط با اين پديده، وجود دارد. عصاره زعفران و بعضي از اجزاي آن داراي اثرات آنتي اکسيدان مي باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين اثرات محافظت کننده احتمالي عصاره هيدروالکلي زعفران، در مرگ سلولي ناشي از گلوکز در سلول عصبي PC12 به عنوان يک مدل آزمايشگاهي مناسب در مطالعات عصبي انجام گرديد.
روش بررسي: سميت سلولي به روش MTT بررسي شد. اندازه گيري گونه هاي فعال اکسيژن درون سلولي با استفاده از ۲’،۷′- دي کلرو فلورسئين دي استات (DCF-DA) در دستگاه فلوسيتومتري انجام گرديد.
يافته ها: گلوکز توانست ميزان بقاي سلولي را به طور معني داري کاهش دهد. سميت گلوگز بر سلول هاي PC12 در حضور عصاره زعفران و گلوتاتيون کاهش يافت. گلوگز همچنين توانست ميزان گونه هاي فعال اکسيژن درون سلولي را در سلول ها افزايش دهد که اين افزايش در حضور زعفران و GSH کاهش يافت.
نتيجه گيري: افزايش گونه هاي فعال اکسيژن يک مدياتور احتمالي در سميت ناشي از گلوگز در سلول هاي PC12 مي باشد. همچنين زعفران با توجه به اثرات آنتي اکسيدان مي تواند به عنوان يک ترکيب اميد بخش در درمان نوروپاتي ديابتي در مطالعات حيواني مد نظر قرار گيرد.