مقاله بررسي فازهاي کريستالي سطحي و زيست سازگاري بافت همبند موش صحرايي بعد از در معرض قرارگيري به Mineral Trioxide Aggregate که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فازهاي کريستالي سطحي و زيست سازگاري بافت همبند موش صحرايي بعد از در معرض قرارگيري به Mineral Trioxide Aggregate
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد پر کننده انتهاي ريشه
مقاله XRD ،ProRoot MTA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صغيري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي‌ مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورزفر پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: صغيري علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پر كردن سه بعدي كانال ريشه جهت حفظ سلامت و يا دستيابي به رژنراسيون يا ترميم بافتهاي پري اپيكال از اهداف اصلي درمانهاي ريشه است. مواد پر كننده انتهاي ريشه در موارد متعددي جهت حصول به اهداف بالا مورد استفاده قرار مي گيرد. از مواد رايج پركننده انتهاي ريشه مي توان بهMineral Trioxide Aggregate  اشاره كرد كه نوع خارجي آن ماده اي گران قيمت بوده ولي نوع ساخت داخل آن قيمت پايين تري دارد. هدف از اين مطالعه بررسي واكنش بافت همبند به MTA سفيد خارجي و ساخت داخل بود و همچنين تعيين فازهاي کريستالي سطحي آن با روش آزمايش تفرق اشعه ايکس (XRD) بود.
مواد و روش ها: ۴۰ موش صحرايي به ۵ گروه ۸ تايي تقسيم شدند. لوله هاي پي اتيلن پر شده با MTA سفيد خارجي و ساخت داخل و لوله هاي خالي به عنوان كنترل در بافت همبند زير جلدي كاشته شد. نمونه ها پس از ۷ و ۱۴ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ روز مورد بررسي هستيولوژيك قرار گرفتند و بدين صورت گروه بندي شدند. صفر، بدون سلول التهابي، بدون واكنش. يك، كمتر از ۲۵ سلول التهابي، واكنش خفيف. دو، ۲۵ الي ۱۲۵ سلول التهابي، واكنش متوسط. سه، بيش از ۱۲۵ سلول التهابي، واكنش شديد، از تست آماري Kruskal-Wallis براي بررسي تفاوت هاي آماري در سطح معني داري p<0.05 استفاده شد. و سپس نمونه ها براي آناليز تفرق اشعه ايکس و آناليز فازي تحت آزمايش (ايکس ار دي) در محدوده تفرق ۱۴۰-۲۰ درجه قرارگرفتند.
يافته ها: به طور كلي واكنش التهابي با گذشت زمان در تمامي گروه ها كاهش يافت و همچنين با بررسي پيکهاي موجود در هيستوگرام پي به ساخت لايه متفاوت از زير پايه (از جنس کلسيم و فسفاتي) برده شده. گروه هاي آزمايشي در مقطع زماني ۷ روز التهاب متوسط تا شديد داشتند كه با گروه كنترل كه التهاب خفيف تا متوسط داشت، اختلاف آماري معني داري داشت (p=0.04) بين گروه هاي آزمايشي و گروه كنترل در مقطع زماني ۱۴، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ كه همگي التهاب متوسط تا خفيف نشان دادند، اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد (p>0.05). گروه هاي آزمايشي در مقاطع زماني از لحاظ ساختمان کريستالي با گروه كنترل، اختلاف فازي معني داري داشت ولي بين گروه هاي آزمايشي اختلاف فازي معني دار نبود.
نتيجه گيري: واكنش التهابي بافت همبند زير جلدي موش به MTA سفيد خارجي و ايراني يكسان است و MTA در صورت در معرض قرارگيري با سيستم هاي بيولوژيک دچار تغييرات کريستالوگرافي شده که ممکن است منتج به تغييرات خواص فيزيکي و شيميايي آن گردد.