مقاله بررسي فاکتورهاي اپيدميولوژيکي، آزمايشگاهي و باليني کودکان مبتلا به پنوموني بستري در بخش کودکان بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فاکتورهاي اپيدميولوژيکي، آزمايشگاهي و باليني کودکان مبتلا به پنوموني بستري در بخش کودکان بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموني
مقاله کودکان- سنين قبل از مدرسه
مقاله فاکتورهاي اپيدميولوژيکي
مقاله نارسايي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بجد سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: کردي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پنوموني علت عمده مرگ در عفونت هاي حاد تنفسي کودکان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. اکثر موارد مرگ ناشي از پنوموني در ميان کودکان، چند روز پس از بروز علايم بيماري و به علت تاخير در شروع درمان يا عدم درمان رخ مي دهد. اين مطالعه با هدف بررسي فاکتورهاي اپيدميولوژيکي و آزمايشگاهي و باليني کودکان بستري به علت پنوموني انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، پرونده بيماراني که با تشخيص اوليه پنوموني طي سال هاي ۱۳۸۴-۸۷ در بخش اطفال بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان بستري شده بودند بررسي شد.
تشخيص پنوموني براساس معاينه باليني و يافته هاي آزمايشگاهي و راديوگرافي قفسه سينه بود.
خصوصيات اپيدميولوژيکي و آزمايشگاهي و باليني بيماران در فرم هاي مربوطه ثبت گرديد و توسط نرم افزار آماري SPSS مورد آناليز قرار گرفت و به صورت توزيع فراواني و ميانگين گزارش شد.
نتايج: از ۳۰۰ نفر مورد بررسي ۱۷۷ نفر (%۵۹) پسر و ۱۲۳ نفر (%۴۱) دختر بودند. ميانگين سن پسران بيمار کمتر از دختران بود، تفاوت معني دار نبود (P<0.05). پنوموني باکتريال %۳۰ و ويروسي %۷۰ به دست آمد. فراوان ترين علايم و نشانه هاي باليني سرفه (%۹۳)، تاکي پنه (%۸۹)، ديس پنه (%۷۳) و يافته مثبت در سمع ريه بودند. شايع ترين باکتري استافيلوکوک کوآگولاز منفي ۸) مورد) و استرپتوکوک پنومونيه ۵) مورد) بود. شايع ترين بيماري زمينه اي در اين مطالعه نارسايي رشد (FTT) و بيماري مادرزادي قلب بود. ميزان مرگ و مير پنوموني %۱ بود.
نتيجه گيري: شايع ترين پاتوژن پنوموني در کودکان استافيلوکوک و استرپتوکوک پنومونيه بود. ميزان بالاي FTT مي تواند به دليل وضعيت اقتصادي- اجتماعي ضعيف خانواده ها و عدم توجه به روش هاي تنظيم خانواده در منطقه باشد. لذا بايد در زمينه انجام آموزش هاي لازم به مادران و خانواده ها و به خصوص توجه به وضعيت تغذيه کودکان و انجام بررسي هاي بيشتر در اين زمينه کوشش شود.