مقاله بررسي فاکتورهاي ترومبوفيلي در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فاکتورهاي ترومبوفيلي در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين S
مقاله ترومبوفيلي
مقاله سندرم تخمدان پلي کيستيک
مقاله فاکتور V ليدن
مقاله مقاومت نسبت به پروتئين C فعال
مقاله مهار کننده فعال کننده پلاسمينوژن
مقاله ناباروري
مقاله هموسيستئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: صرافيون فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک (PCOS) به دليل افزايش مهارکننده فعال کننده پلاسمينوژن (PAI-1) بيشترين قابليت مهار روند فيبرينوليز وجود دارد. كاهش سطح فعاليت فيبرينوليز در زنان مبتلا بهPCOS  مي تواند به واسطه اعمال اثرات پروترومبوتيك ترومبوفيلي، موجب از دست رفتن بارداري يا ساير عوارض شود. اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه فاکتورهاي ترومبوفيلي در زنان مبتلا و غير مبتلا به PCOS انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه تحليلي ۱۲۳ زن نابارور مبتلا به PCOS به عنوان گروه مورد و ۷۳ زن نابارور با علل مردانه ناباروري و عدم ابتلا به PCOS به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. تمامي موارد براي درمان ناباروري در سال ۱۳۸۷ به بيمارستان روئين تن آرش تهران مراجعه کرده بودند. براي اندازه گيري فاکتورهاي ترومبوفيلي، پروتئين S، APC-R، هموسيستئين و پارامترهاي متابوليکي و آندوکريني (FSH, LH, LH/FSH, FBS GTT دو ساعته و پرولاكتين)، نمونه خون ناشتا در روز سوم سيکل دريافت گرديد و در هر دو گروه بررسي شد. از آزمون هاي آماري t مستقل، رگرسيون لجستيک،  c2 و من ـ ويتني براي بررسي داده هاي اين تحقيق استفاده شد. P≤۰٫۰۵ به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: ميانگين پروتئين S و APC-R در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود؛ اما اين اختلاف معني دار نبود (به ترتيب با P=0.752 و P=0.603)، همچنين ميانگين هموسيستئين در گروه شاهد (۱۳٫۲۵mmol/l) بيشتر از گروه مورد (۱۲٫۴۹mmol/l)  بود؛ اما اختلاف معني داري مشاهده نگرديد (P=0.157). افزايش سن و ابتلا به PCOS شانس غير طبيعي شدن هموسيستئين را افزايش مي دهد (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه فاکتورهاي ترومبوفيلي در گروه PCOS طبيعي و با گروه شاهد اختلاف معني داري نداشت. مطالعه حاضر ارتباط چنداني بين فاكتورهاي ترومبوفيلي و PCOS نشان نمي دهد؛ اما ابتلا بهPCOS  و افزايش سن، شانس غيرطبيعي شدن سطح هموسيستئين را افزايش مي دهد.