مقاله بررسي فاکتورهاي خطر زايمان زودرس و تاثير آموزش بر پيشگيري از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فاکتورهاي خطر زايمان زودرس و تاثير آموزش بر پيشگيري از آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري
مقاله فقر غذايي
مقاله شرايط اجتماعي
مقاله پيري
مقاله ليپوفوشين
مقاله قلب
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: زايمان زودرس يكي از عوامل اصلي ابتلا به بيماري و مرگ ومير نوزادي است. چنين نوزاداني عموما كم وزن بوده و به مراقبت هاي ويژه و هزينه هاي گزاف درماني نياز دارند. پژوهش حاضر تلاشي در جهت بررسي عوامل خطر زايمان زودرس و ميزان موفقيت يك برنامه آموزشي در پيش گيري از آن است.
مواد و روش كار: در اين پژوهش ۱۱۱۷ زن باردار مراجعه كننده به ۳۶ مركز بهداشتي شهر شيراز، بر اساس عوامل خطر و پرسش نامه غربالگري زايمان زودرس، به دو گروه كم خطر (۵۹۸ نفر) و پرخطر (۵۱۹ نفر) تقسيم شدند. سپس زنان گروه پر خطر را تحت آموزش و مراقبت ويژه جهت پيشگيري از زايمان زودرس قرار داديم. در آموزش مادران از پمفلت آموزشي و آموزش چهره به چهره استفاده شد. در تحليل داده ها علاوه بر آزمون کاي اسکوئر از رگرسيون لجستيك چندگانه و رگرسيون لجستيك کاکس استفاده شد.
نتايج: ميزان بروز زايمان زودرس در گروه كم خطر ۳٫۱ درصد و در گروه پرخطر ۱۴٫۷ درصد محاسبه شد. نسبت نوزادان نارس در گروه كم خطر و پرخطر به ترتيب ۰٫۷ و ۶٫۵ درصد به دست آمد. مهم ترين علل موثر بر كاهش مدت بارداري و بروز زايمان زودرس به ترتيب باز شدن بيشتر از يك سانتي متر دهانه رحم، انقباضات زودرس رحمي، حاملگي چندقلو و مصرف سيگار بودند(P<0.01) . در مواردي كه برنامه هاي آموزشي در سنين پايين تر حاملگي ارايه شده بود، اثر بيشتري در پيش گيري از زايمان زودرس مـشاهده شد (P<0.05). بر اساس يافته هاي اين تحقيق، اثر آموزش در جلوگيري از دردهاي زودرس زايماني در حضور اعتياد به سيگار، حاملگي چندقلو و انقباضات زودرس رحمي بيشتر است.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان مي دهد، اجراي برنامه پيش گيري از زايمان زودرس مي تواند به کاهش ميزان بروز زايمان زودرس، ميزان مرگ و مير نوزادي و افزايش وزن نوزادان منجر شود. برنامه آموزشي ارايه شده در اين پژوهش به عنوان بخشي از برنامه مراقبت هاي ويژه دوران بارداري زنان گروه پرخطر در مراکز بهداشتي استان فارس در نظر گرفته شده است.