مقاله بررسي فرآيند شناسايي، ارزشيابي، انتخاب و انتصاب مديران مياني ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۴۷۴ تا ۴۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فرآيند شناسايي، ارزشيابي، انتخاب و انتصاب مديران مياني ناجا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت منابع انساني پليس
مقاله ارزشيابي کارکنان
مقاله انتخاب کارکنان
مقاله انتصاب مديران
مقاله مديران پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان شهامت
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي جانشيني مديريت ها، کوششي سنجيده و نظام مند است که توسط يک سازمان براي حصول اطمينان از تداوم رهبري در سمت هاي کليدي، نگهداري و پرورش سرمايه هاي فکري و علمي براي پيشرفت و تشويق افراد به ارتقا انجام مي شود. اين پژوهش با اهداف: ۱- بررسي فرآيند شناسايي، ارزشيابي، انتخاب و انتصاب مديران مياني ناجا، ۲- ارايه اصول علمي جهت شناسايي افراد مستعد جهت تصدي پست هاي مديريتي مياني در ناجا، ۳- استخراج صفات و ويژگي هاي اساسي براي احراز مشاغل مديريت مياني در قالب دانش، تخصص، هوش، استعداد، مهارت ها و ويژگي هاي شخصيتي انجام شده است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي انجام، در سال ها ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و جامعه آماري اين تحقيق ۶۰ نفر از روساي بازرسي و معاونين ارزشيابي و انتصابات معاونت ها، پليس هاي تخصصي و فرماندهي انتظامي استان ها به صورت تمام شمار بوده است. داده ها از طريق پرسشنامه اي حاوي ۱۹ سوال بسته با پايايي و روايي مورد تاييد، جمع آوري سپس تجزيه و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي خي دو و t تجزيه و تحليل گرديد و نتايج ذيل به دست آمد: ۱- شناسايي و به دست آوردن موجودي نامزدهاي مديريتي (مياني) ناجا بر مبناي اصول علي مي باشد. ۲- ارزيابي نامزدهاي مديريتي جهت احراز مشاغل مديريت مياني بر مبناي معيارهاي تخصصي شايستگي مي باشد. ۳- رتبه بندي نامزدهاي ارزيابي شده بر مبناي نمرات اکتسابي مرحله قبل مي باشد. ۴- انتخاب و انتصاب مديران ناجا با کسب بالاترين رتبه صورت مي گيرد.