مقاله بررسي فراواني آلودگي به هليكوباكتر پيلوري در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ و مقايسه با بافت مخاط سينوس افراد سالم با روش هاي ايمونولوژيك و PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني آلودگي به هليكوباكتر پيلوري در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ و مقايسه با بافت مخاط سينوس افراد سالم با روش هاي ايمونولوژيك و PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوليپ بيني
مقاله هليکوباکتر پيلوري،اليزا PCR-4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي آذردخت
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ثميله
جناب آقای / سرکار خانم: شكرابي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نيا شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات چندي به بررسي هليكوباكتر پيلوري  (Helicobacter pylori-H.pylori)در مخاط سينوس و بيني بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن پرداخته اند، ولي مطالعه مستقيم اين باكتري در بافت پوليپ بيني محدود است. لذا، هدف از انجام اين پژوهش بررسي فراواني باكتري هليكوباكتر پيلوري در بافت پوليپ و مخاط سينوس بيماران مبتلا به پوليپ بيني در مقايسه با مخاط سينوس افراد سالم بود.
روش كار: در اين مطالعه مورد – شاهدي ۶۲ بيمار مبتلا به پوليپ بيني و تعداد ۲۵ فرد سالم (كه به دليل شكستگي بيني مورد عمل جراحي قرار گرفتند) با روش نمونه گيري غير احتمالي متوالي وارد مطالعه شدند. اين افراد سن بالاتر از ۱۲ سال داشتند و مبتلا به بيماري زمينه اي مزمن نبودند. بر روي سرم افراد، آزمون اليزا براي بررسي آنتي بادي هاي  Aو G ضد هليكوباكتر پيلوري و بر روي نمونه بافت پوليپ بيني بيماران و مخاط سينوس گروه شاهد، آزمونPCR  انجام شد. جهت مقايسه فراواني متغيرهاي مورد مطالعه بين دو گروه از آزمون كاي – دو استفاده شد.
يافته ها: ميانه سني گروه بيماران ۳۸ سال (۱۲ تا ۶۵ سال) و گروه شاهد ۲۶ سال (۱۸ تا ۵۴ سال) بود. درصد مردها در گروه بيماران
%۶۳ و در گروه شاهد %۴۰ بود. موارد IgA مثبت بين دو گروه بيمار و شاهد يكسان بود (%۱۴٫۵ در مقابل %۴، P-Value=0.27)، ولي IgG اختلاف معني داري داشت (%۷۱ در مقابل %۳۲، P-value=0.001). نتايج PCR نيز بين دو گروه تفاوت داشت (%۳۲٫۳ در مقابل %۴، P-value=0.005). موارد مثبت توام PCR و IgG نيز در گروه بيماران بيشتر بود (%۲۹ در مقابل %۴، p-value=0.01).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد با توجه به مطالعات مولكولي و تغيرات غلظت IgG براي هليكوباكتر پيلوري، اين باكتري مي تواند به عنوان يكي از عوامل كانديد در بروز ضايعات پوليپي مطرح باشد.