مقاله بررسي فراواني آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت anti-HCV Ab) C) و فاکتورهاي خطر مربوطه در بيماران اختلال انعقادي استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت anti-HCV Ab) C) و فاکتورهاي خطر مربوطه در بيماران اختلال انعقادي استان يزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال انعقادي ارثي
مقاله فاكتورهاي خطر
مقاله هموفيلي
مقاله ويروس هپاتيت C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شهباز بابك
جناب آقای / سرکار خانم: طاهايي سيدمحمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري آزاد طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: ناطق رخشنده
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمودي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف جايگزين درماني خون و فرآورده هاي خوني غربال نشده يا فاكتورهاي انعقادي تغليظ شده ويروس زدايي نشده در بيماران اختلال انعقادي خطر ابتلا به هپاتيت C را در آنها ايجاد مي کند. مطالعه حاضر به منظور بررسي فراواني آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت C (anti-HCV Ab) و فاکتورهاي خطر مربوطه در بيماران اختلال انعقادي استان يزد انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي که به روش سرشماري در تابستان ۱۳۸۵ انجام شد، پس از جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي، از ۷۷ بيمار نمونه خون گرفته شد. نمونه هاي پلاسما با كيت اليزا از نظر آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت C و سپس نمونه هاي مثبت با روش تست (Recombinant Immonoblot Assay) RIBA تاييد شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري كاي دو و آناليز رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: فراواني آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت C معادل %۴۹٫۴ (۳۸ بيمار) بدست آمد. بين داشتن فرم شديد بيماري (از نظر نياز به فرآورده هاي خوني) (P<0.01)، تحت درمان بودن بيش از ۱۲۱ ماه (قبل از اجراي طرح غربالگري خون هاي اهدايي) (P<0.001) و سابقه ابتلا اعضا خانواده به (P<0.05) HCV با مثبت شدن آنتي بادي رابطه معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: اجراي موفقيت آميز طرح غربالگري خون و فرآورده هاي خوني و نظارت بيشتر در تدارك فاكتورهاي تغليظ شده، توانسته به طور چشمگيري بروز موارد جديد آلودگي در بيماران مصرف كننده اين فرآورده ها را در استان يزد کاهش دهد.