مقاله بررسي فراواني آنزيم &#946- لاكتاماز و الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي پاتوژن جداسازي شده از سطوح كم تماس و پرتماس بيمارستان الزهراي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني آنزيم &#946- لاكتاماز و الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي پاتوژن جداسازي شده از سطوح كم تماس و پرتماس بيمارستان الزهراي اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله &#946- لاکتاماز
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله سطوح بيمارستاني
مقاله عفونتهاي بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال پور شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سطوح بيمارستان منابع بالقوه اي جهت حفظ و نگهداري باكتري هاي بيماريزا محسوب مي شوند به طوريكه كاهش باكتري ها در سطوح بيمارستان منجر به اختلال در زنجيره عفونت و كنترل عفونتهاي بيمارستاني مي گردد. آنتي بيوتيك هاي خانواده –b لاكتام از اهميت ويژه اي در درمان بيماريها برخوردار هستند. شيوع b لاكتاماز در باكتري هاي بيماريزا منجر به اختلال در روند درمان مي گردد. اين پژوهش با هدف بررسي شيوع آنزيم b لاكتاماز و الگوي آنتي بيوگرام در باكتري هاي بيماريزاي جداسازي شده از سطوح بيمارستان صورت گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۸۴ در بيمارستان فوق تخصصي الزهرا در اصفهان روي ۱۹۴ باكتري جداسازي شده از سطوح مختلف انجام گرفت. نمونه ها با استفاده از سوآب و محيط
(Nutrient Broth) NB از سطوح كم تماس و پرتماس جمع آوري گرديدند. شناسايي باكتري ها بر اساس روشهاي ميكروبيولوژيك، بررسي توليد –b لاكتاماز با روش اسيدومتريك و بررسي الگوي آنتي بيوگرام با روش كربي بائر انجام گرفت.
يافته ها: از ۱۹۴ باكتري جداسازي شده از سطوح بيمارستان، گونه هاي استافيلوكوكوس ۵۵%، باسيلوس ۳/۲۶%، اعضا خانواده انتروباكترياسه ۸/۹%، گونه هاي پسودوموناس ۹/۳%، ساير باسيل هاي گرم منفي ۵/۴% و گونه هاي استرپتوكوكوس ۵/۰% را به خود اختصاص دادند و ۵/۶۱% از باكتري هاي مورد بررسي مولد آنزيم –b لاكتاماز بودند. بر اساس نتايج آنتي بيوگرام به ترتيب بيشترين و كمترين مقاومت باكتري هاي مورد بررسي در برابر آنتي بيوتيك هاي پني سيلين و جنتامايسين بود.
نتيجه گيري: شيوع گسترده آنزيم –b لاكتاماز در باكتري هاي مورد بررسي به دليل وفور پراكندگي باكتري ها در سطوح بيمارستان و در نتيجه تسهيل انتشار ژن هاي مقاومت در برابر آنتي بيوتيك ها در باكتري ها است. ارتقا كيفي مواد ضدعفوني كننده در بيمارستانها و كنترل تردد افراد، منجر به كنترل عفونتهاي بيمارستاني مقاوم در برابر آنتي بيوتيك ها مي گردد.