مقاله بررسي فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي در بيمارستان تامين اجتماعي البرز کرج در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي در بيمارستان تامين اجتماعي البرز کرج در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبين
مقاله نارسايي قلبي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده حقيقي سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي محمدي شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: آنمي يک ناخوشي شايع همراه با نارسايي قلبي است که يک ريسک فاکتور مستقل جهت بروز پيامدهاي باليني ناگوار در بيماران با نارسايي قلبي محسوب مي گردد . هدف از مطالعه حاضر تعيين فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي بود.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه توصيفي گذشته نگر بود که در آن ۱۵۴ پرونده پزشکي متعلق به سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي مربوط به سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۲ مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات دموگرافيک، آزمايشگاهي و اکو کارديوگرافي از پرونده هاي پزشکي مورد بررسي قرار گرفت. دراين مطالعه هموگلوبين کم تر از ۱۳ گرم در دسي ليتر در مردان و کم تر از ۱۲ گرم در دسي ليتر در زنان آنمي تعريف گرديد. اطلاعات به کمک آمار توصيفي، مانند توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار و آزمون تي براي گروه هاي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان شيوع آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي (۴۲٫۹ درصد) بود. تفاوت آماري معني داري بين سطح هموگلوبين خون در بيماران مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي داراي نارسايي مزمن راه هاي هوايي (P=0.000) و ها يپوکالمي (P=0.017) وجود داشت و سطح هموگلوبين خون با سن (P=0.014) و کسر جهشي بطن چپ (P=0.022) ارتباط معني داري داشت.
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي شايع مي باشد و آنمي ممکن است با سن، کسر جهشي بطن چپ، پتاسيم سرم و بيماري هاي مزمن انسدادي ريه ارتباط داشته باشد. تحقيق بيشتر در جهت شناسايي مکانيسم هاي آنمي مورد نياز است.