مقاله بررسي فراواني آنوريسم آئورت شکمي در افراد با بيماري عروق کرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني آنوريسم آئورت شکمي در افراد با بيماري عروق کرونري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنوريسم آئورت شکمي
مقاله سونوگرافي داپلر داپلکس
مقاله بيماري عروق کرونري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان رباب
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري باويل ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط قراملكي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فراواني آنوريسم آئورت شکمي با افزايش سن بيشتر شده و در ۵ درصد جمعيت بالاي ۵۰ سال ديده مي شود. اختلاف نظر در مورد رابطه و همزماني بين آنوريسم آئورت شکمي و بيماري عروق کرونري وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع آنوريسم آئورت شکمي در افراد دچار بيماري عروق کرونري است.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي ـ مقايسه اي، ۲۳۴ کانديد آنژيوگرافي عروق کرونري در مرکز آموزشي درماني امام خميني و مدني تبريز طي مدت ۱۸ ماه بررسي شدند. بر اساس نتايج آنژيوگرافي، ۱۸۴ نفر مبتلا به بيماري عروق کرونري بودند. سونوگرافي داپلکس شکمي جهت ارزيابي اين افراد از نظر وجود آنوريسم آئورت شکمي که بصورت وجود قطر آئورت شکمي بزرگتر يا مساوي ۳۰ ميلي متر درنظر گرفته شد، بکار رفت. فراواني آنوريسم آئورت شکمي بين افراد با و بدون بيماري عروق کرونري مقايسه گرديد.
يافته ها: درصد فراواني آنوريسم در گروه با و بدون بيماري عروق کرونري بترتيب ۴٫۳ درصد و صفر بود (P=0.208) بر اساس آناليز منحني راک، سن افراد مبتلا به بيماري عروق کرونري بزرگتر يا مساوي ۶۷ سال بود، در اين گروه سني، درصد فراواني آنوريسم آئورت شکمي در افراد با و بدون بيماري عروق کرونري بترتيب ۱۴% و صفر بود (P=0.008). درصد فراواني آنوريسم در بيماري عروق کرونري با گرفتاري يک رگ، دو رگ، سه رگ بترتيب ۲٫۲، ۵ و ۸٫۸ درصد بود (P=0.269).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه فعلي، سن عامل خطر مهمي براي آنوريسم آئورت شکمي در بيماري عروق کرونري است. بنابراين پيشنهاد مي گردد برنامه غربالگري با سونوگرافي داپلکس در افراد مسن با بيماري عروق کرونري مدنظر باشد.