مقاله بررسي فراواني اختلالات روان پزشکي در فرزندان بيماران با اختلال دوقطبي و مقايسه با گروه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۲۲ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني اختلالات روان پزشکي در فرزندان بيماران با اختلال دوقطبي و مقايسه با گروه شاهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراواني
مقاله اختلال خلقي
مقاله اختلالات روان پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبراني پريا
جناب آقای / سرکار خانم: محرري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهداني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات خلقي دوقطبي انواعي از اختلالات شديد و پايدار هستند که تقريبا در۱ % بزرگسالان ظاهر مي شوند. كودكان والدين با اختلال خلقي دو قطبي در معرض خطر بالا براي اختلالات خلقي مي باشند. با توجه به اين كه تاکنون مطالعه اي در ايران در اين زمينه انجام نشده است، هدف از اين مطالعه ارزيابي اختلالات رواني در کودکان والدين مبتلا به اختلال دوقطبي است.
روش كار: اين مطالعه موردي شاهدي است در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵در بيمارستان ابن سينا و قائم مشهدانجام شد. جمعيت مورد مطالعه شامل ۱۸۴ کودک از ۵۸ والد دوقطبي يک و ۱۸۵ کودک از ۵۷ والد کنترل در سنين ۶-۱۸ سال بودند. همه والدين با استفاده از پرسشنامه اختلالات عاطفي و اسکيزوفرني (SADS-L) و کودکان باپرسشنامه اختلالات عاطفي و اسکيزوفرني براي کودکان سنين مدرسه  (K-SADS)توسط رزيدنت روان پزشکي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي تاييد تشخيص اختلالات روان پزشكي مصاحبه باليني با كودك و والد توسط فوق تخصص روانپزشكي کودک و نوجوان انجام گرفت. نتايج آزمون با کمک نرم افزارهاي آماري SPSS و با استفاده از آزمونهاي آماري کاي اسکوئر بررسي شد.
نتايج: فراواني اختلالات روانپزشکي در کودکان والدين دوقطبي بالاتر از کودکان والدين گروه کنترل بود. در جمعيت فرزندان والدين اختلال دوقطبي در مقايسه با گروه شاهد طيف اختلالات دوقطبي (۱۶ برابر) افسردگي (۳٫۳۷) اختلال بيش فعالي– نقص توجه (۵٫۵۷) سوء مصرف مواد (۳٫۴۶) اختلال شخصيت ضد اجتماعي (۵٫۷۵) و اختلالات اضطرابي (۲٫۵) شانس بروز بالاتري داشتند.(p=0.000)
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که کودکان والدين دوقطبي در خطر افزايش يافته اي از نظر بروز اختلالات روان پزشکي هستند. اين کودکان بايد از نظر علايم رواني مورد غربالگري قرار گرفته و در صورت لزوم براي ارزيابي رواني و درمان ارجاع شوند.