مقاله بررسي فراواني افسردگي، اضطراب و ميزان رضايتمندي زناشويي و عوامل مرتبط با آنان در خانم هاي نابارور مراجعه کننده به مراکز نازايي شهر ساري در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني افسردگي، اضطراب و ميزان رضايتمندي زناشويي و عوامل مرتبط با آنان در خانم هاي نابارور مراجعه کننده به مراکز نازايي شهر ساري در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نازايي
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله رضايتمندي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحمزه
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور رضاعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرس ناشي از نازايي سبب اختلال در رضايتمندي زناشويي، کاهش اعتماد به نفس و کاهش دفعات روابط جنسي زوج ميشود. با توجه به مطالعات مختلف در مورد مسايل روحي رواني زوجهاي نازا اين مطالعه به منظور بررسي فراواني افسردگي، اضطراب و رضايتمندي زناشويي در ۲۰۰ زن نابارور مراجعه کننده به مراکز نازايي شهر ساري در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ۲۰۰ زن نازا از بين بيماران مراجعه کننده به مرکز نازايي بيمارستان امام خميني و مرکز نازايي حضرت مريم انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري اطلاعات، سه سري پرسشنامه شامل: پرسشنامه اضطراب Cattle، پرسشنامه افسردگي Beck  و پرسشنامه رضايتمندي زناشويي Enrich  مي باشد. پرسشنامه ها بعد از گرفتن رضايتنامه و ارایه توضيحات، توسط افراد مورد مطالعه تکميل شد. نتايج حاصله از اين پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي Chi-square و T-test تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از ۲۰۰ فرد مورد بررسي، ۱۲۴ نفر (۶۲ درصد) داراي درجات مختلفي از افسردگي بودند. از اين تعداد، ۵۵ نفر (۲۷٫۵ درصد) افسردگي خفيف، ۵۱ نفر (۲۵٫۵ درصد) افسردگي متوسط و ۱۸ نفر (۹ درصد) افسردگي شديد داشتند. همچنين از ۲۰۰ نفر، ۱۰۱ نفر (۵۰٫۵ درصد) بدون اضطراب و ۳۸ نفر (۱۹ درصد) اضطراب خفيف و ۳۵ نفر (۱۷٫۵ درصد) اضطراب متوسط، ۲۲ نفر (۱۱ درصد) اضطراب شديد و ۴ نفر (۲ درصد) اضطراب خيلي شديد داشتند. افراد شرکتکننده در مطالعه ۲۷ درصد عدم رضايت از زندگي زناشويي داشتند. بين ميزان رضايتمندي زناشويي و شدت افسردگي و اضطراب بيماران ارتباط معنيداري مشاهده شد. در افرادي که شدت افسردگي و اضطراب آنان کمتر بود ميزان رضايتمندي زناشويي بيشتر بود (P<0.05).
استنتاج: بر اساس نتايج اين مطالعه به نظر ميرسد که حضور روان شناسان باليني و روانپزشکان در مراکز تشخيص و درمان نازايي ميتواند امري موثر و مفيد در کمک به افراد نابارور در سازگاري بهتر با استرس ناشي از نازايي باشد.