مقاله بررسي فراواني افسردگي در زنان نابارور مراجعه کننده به کلينيک نازايي کوثر اروميه، سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني افسردگي در زنان نابارور مراجعه کننده به کلينيک نازايي کوثر اروميه، سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله ناباروري
مقاله تست بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حريريان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانلو علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عدم توانايي باروري و واکنش هاي اجتماعي رايج در جامعه نسبت به افراد نابارور باعث مي شود که آنها دچار مشکلات روان شناختي جدي گردند. يکي از مهمترين اين مشکلات، افسردگي است که تاثير قابل توجه بر تمام جنبه هاي زندگي فرد مي گذارد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان افسردگي و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلينيک نازايي کوثر است.
روش كار: اين مطالعه مقطعي با روش نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد. حجم نمونه شامل۱۰۰ زن نابارور واجد شرايط تحقيق بود و ابزارهاي گردآوري اطلاعات، آزمون استاندارد بک و پرسشنامه مشخصات فردي بود، که در مورد هر يک از بيماران تکميل مي شد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آزمونهاي کاي دو و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از افراد مورد مطالعه ۴۲% بدون شواهدي از افسردگي، ۳۷% داراي علايم افسردگي خفيف، ۱۰% داراي افسردگي متوسط و ۱۱% افراد داراي علايم افسردگي شديد بودند. به عبارت ديگر ۵۸% از زنان نابارور مبتلا به درجاتي از افسردگي بودند که از اين ميان ۲۱% در حد افسردگي باليني بود. بين ميزان تحصيلات بيمار، تحصيلات همسران و شغل با شيوع افسردگي رابطه معني داري وجود داشت (p<0.05). همچنين بين مدت ناباروري و علت نازايي با شيوع افسردگي رابطه معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري: با توجه به وجود علايم افسردگي باليني در زنان نابارور، حضور روانشناسان و روانپرستاران در مراکز تشخيص و درمان ناباروري ضروري به نظر مي رسد، تا با استفاده از تخصص خود به شناسايي عوامل خطرزا و آموزش راهکارهاي صحيح مواجهه با احساس بي کفايتي و افسردگي بپردازند.