مقاله بررسي فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري بستري در بخش قلب بيمارستان اكباتان شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري بستري در بخش قلب بيمارستان اكباتان شهر همدان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژين قفسه صدري
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله انفاركتوس قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه ايها علي
جناب آقای / سرکار خانم: امامي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نقش تبريزي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: علي حسني ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد شايع بوده و با افزايش ميزان مرگ و مير در اين دسته از بيماران همراه است. سندرم كرونري حاد شايعترين دليل كارديولوژيك است كه بيماران هر روز به دليل آن در بيمارستان بستري مي شوند. با توجه به روشن نبودن فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري، اين مطالعه با هدف تعيين ابعاد اين مشكل حاد انجام گرديد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي تعداد ۳۶۰ بيمار مبتلا به سندرم كرونري حاد طي سال ۱۳۸۴ در بيمارستان اكباتان همدان مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تشخيص افسردگي و اضطراب از معيار SCL – 90 تجديد نظر شده استفاده گرديد. در اين معيار افسردگي به مقادير بيشتر از ۱۰٫۴ و اضطراب به مقادير بيشتر از ۸ اطلاق گرديد. اطلاعات از پرسش نامه استخراج و با نرم افزار SPSS و آزمونهاي۲ ، ANOVA يك طرفه و ضريب همبستگي پيرسون مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج: فراواني افسردگي و اضطراب در اين مركز به ترتيب %۶۶٫۶ و %۴۷٫۵ بود. ميانگين سن بيماران با شدت علایم مختلف اختلاف معني داري نداشتند. افسردگي و اضطراب در بين زنان شايع تر از مردان بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.001). همچنين همبستگي معني داري بين افسردگي و اضطراب در بيماران مشاهده گرديد.
نتيجه نهايي: افسردگي و اضطراب داراي شيوع بالايي نسبت به ساير مطالعات در بين بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد است و همبستگي مثبتي بين آن دو در اين دسته از بيماران وجود دارد.