مقاله بررسي فراواني اپشتين بار ويروس (EBV) در بلوك هاي نمونه بيوپسي سرطان مري در استان هاي مازندران و گلستان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني اپشتين بار ويروس (EBV) در بلوك هاي نمونه بيوپسي سرطان مري در استان هاي مازندران و گلستان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR؛ ويروس اپشتين بار
مقاله سرطان سلول سنگفرشي مري
مقاله مازندران
مقاله گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحيان فروه
جناب آقای / سرکار خانم: نقشوار فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: سرطان مري يكي از سرطان هاي شايع در ناحيه مازندران و گلستان است، که در كمربند آسيايي سرطان مري واقع شده است. علت سرطان مري به درستي مشخص نمي باشد. عفونت باEpstein Barr Virus (EBV)  عامل بسياري از بدخيمي ها در انسان از جمله عامل لنفوم بوركيت و لنفوم هوچكين شناخته شده است. همچنين اين ويروس مي تواند با سرطان هاي معده و نازوفارنكس نيز ارتباط داشته باشد. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني EBV در نمونه هاي بيوپسي بيماران مبتلا به کارسينوم سنگفرشي مري Esophageal squamous cell carcinoma=(ESCC) در استان هاي مازندران و گلستان در سال ۱۳۸۷انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – مقطعي بر روي نمونه هاي بيوپسي ۴۰ بيمار مبتلا به سرطان سلول هاي سنگفرشي مري انجام شد که بيماري آنها از لحاظ باليني و پاتولوژي تاييد شده بود. DNA از بلوک هاي پارافيني با استفاده از کيت مخصوص استخراجDNA  جدا شـد. سـپس ژنـوم ويـروس EBV با استـفاده از پـرايـمرهـاي اختـصاصي ويـروس EBV و بـه روش Polymerase Chain Reaction (PCR) تکثير گرديد. در نهايت محصول  PCRبا استفاده از ژل آگارز %۱ جدا و الکتروفورز گرديد.
يافته ها: ۴۰ نمونه سرطان سلول سنگفرشي مري (ESCC) مورد مطالعه شامل ۲۲ نمونه (%۵۵) مرد و ۱۸ نمونه (%۴۵) زن بود. از ۴ نمونه (%۱۰) ژنوم ويروس EBV جدا شد. موارد مثبت شامل ۳ نمونه (%۱۳٫۲) مرد و ۱ نمونه (%۵٫۵) زن بودند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مثبت ويروس EBV در تعدادي از نمونه ها به نظر مي رسد ويروس EBV ممکن است يکي از عوامل موثر در سرطان سلول سنگفرشي مري (ESCC) باشد.