مقاله بررسي فراواني حاملين بيني استافيلوکوک طلايي و ارتباط آن با آلودگي دست در کارکنان باليني بيمارستان امام رضا (ع) مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۹۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني حاملين بيني استافيلوکوک طلايي و ارتباط آن با آلودگي دست در کارکنان باليني بيمارستان امام رضا (ع) مشهد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوكوك طلايي
مقاله بيني
مقاله حاملين
مقاله عفونت هاي بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نسب محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: قبولي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلوبي آيدا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدهدايتي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: توانايي يوسفيان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استافيلوکوک طلايي يکي از شايع ترين علل عفونت هاي بيمارستاني است که مي تواند منجر به مرگ و مير قابل توجهي شود. پيش گيري از ابتلاي بيماران به عفونت هاي ناشي از استافيلوكوك طلايي جايگاه ويژه اي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني دارد كه قدم اول، شناسايي و بررسي مخازن اين باكتري در بيمارستان ها مي باشد.
روش کار: در مرحله اول، نمونه ها به صورت تصادفي از دست کارکنان بخش هاي مختلف بيمارستان امام رضا (ع) مشهد اخذ شد. سپس از کارکنان که کشت دست آن ها قبل و بعد از شستشو از نظر آلودگي با استافيلوكوك طلايي مثبت بود، نمونه بيني اخذ و به وسيله آزمايشات بيوشيميايي استافيلوكوكوس آرئوس هاي جدا شده از بيني افراد شناسايي شدند.
نتايج: از ٩٠ نفري كه در مرحله اول انتخاب شدند، ٣٥ نفر در هر دو نوبت، نمونه دست آلوده داشتند که از ميان آن ها نمونه بيني در ٢٨ نفر از نظر استافيلوکوک طلايي مثبت شد. ارتباط معني داري از نظر آماري بين تعداد حاملين بيني و آلودگي دست ها مشاهده شد، اما بين حاملين بيني و يا آلودگي دست ها با جنس، شيفت کاري، شغل و بخش محل کار ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که حاملين بيني استافيلوكوك طلايي مي توانند باعث آلودگي دست ها به اين باكتري شده و اين امر به انتشار اين باکتري به خصوص در محيط بيمارستاني کمک مي نمايد.