مقاله بررسي فراواني ديس منوره در مصرف كنندگان آيودي ميرنا به عنوان روش پيشگيري از بارداري در مقايسه با آيودي مسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني ديس منوره در مصرف كنندگان آيودي ميرنا به عنوان روش پيشگيري از بارداري در مقايسه با آيودي مسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديس منوره
مقاله آيودي ميرنا
مقاله آيودي مسي ۳۸۰-A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكليان فر تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مامك
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رشيدي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: پورافضلي فيروزآبادي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديس منوره يا قاعدگي دردناک اختلال شايعي است که حداقل نيمي از زنان در طول دوره باروري خود آن را تجربه مي کنند. از روش هاي کاهنده سطح پروستاگلاندين ها مي توان در درمان ديس منوره استفاده کرد. يکي از اين روش ها به کارگيري آيودي آزاد کننده لونورژسترل با نام تجاري ميرنا است. اين مطالعه با هدف بررسي فراواني ديس منوره در مصرف كنندگان آيودي مسي در مقايسه با آيودي ميرنا صورت گرفت.
روش کار: اين كارآزمايي باليني دوسوكور روي ۱۶۰ زن ۲۰-۳۵ ساله، متقاضي استفاده از آيودي مراجعه کننده به مركز بهداشتي درماني شهيد آيت در سال ۸۶-۱۳۸۵ انجام شد. نمونه ها با روش تصادفي سازي به دو گروه ۸۰ نفره گروه A (جايگذاري آي يودي ميرنا) و گروه B (جايگذاري آي يودي مسي ۳۸۰-A) استفاده مي کردند، تقسيم شدند. دو گروه در بدو ورود به مطالعه و ماه هاي ۱، ۳ و ۶ بعد از جايگذاري آي يودي پيگيري شدند و پرسش نامه هاي طراحي شده در مورد هر کدام از آنها تکميل شد. داده ها با آزمون مجذور کاي، آزمون تي مستقل و آناليز واريانس با اندازه گيري مکرر به کمک SPSS (نسخه ۱۱٫۵) تحليل شد.
يافته ها: با وجود اين که شش ماه پس از جايگذاري آيودي ديس منوره به طور معناداري در هر دو گروه در مقايسه با ماه اول كاهش يافته بود (۰٫۰۰۱>p)، ديس منوره در گروه A به طور معناداري زودتر و سريع تر از گروه B کاهش يافت (۰٫۰۰۳>p).
نتيجه گيري: در موارد عدم پاسخ بيماران به درمان هاي ديس منوره مي توان به صورت انتخابي از ميرنا علاوه بر روش ضد بارداري به عنوان روشي موثر در درمان ديس منوره در خانم هاي جوان استفاده كرد.