مقاله بررسي فراواني رنگ دندان سانترال بالا با سه نوع نمونه رنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني رنگ دندان سانترال بالا با سه نوع نمونه رنگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمونه رنگ
مقاله دندان سانترال بالا
مقاله پروتز متحرك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري لاري حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: سازور سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بدري مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعيلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاها شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در دندانپزشكي عدم توانايي براي تعيين رنگ دندانها مشكلي ديرينه است. با توجه به كثرت افراد بي دنداني كه نياز به درمان پروتزي دارند، اطلاع از شيوع رنگ دندانهاي طبيعي ضروري است. با توجه به كاستي هايي كه در رابطه با شيوع رنگ دندان با نمونه رنگ هاي مختلف و جديد وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسي فراواني رنگ دندان سانترال فك بالا در مقايسه با سه نوع نمونه رنگ مختلف در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي و بر روي ۱۲۰ دندان سانترال ماگزيلا در دانشجويان واحد دندانپزشكي كه بالاي ۱۸ سال بودند، انجام گرفت. نمونه ها به صورت سرشماري انتخاب شدند و قبل از تعيين رنگ، هرگونه رنگ دانه و پلاك روي دندان مورد آزمايش، پاك گرديد. سپس رنگ دندان سانترال راست يا چپ ماگزيلا در اين افراد ابتدا به روش چشمي و سپس با به كارگيري سه نمونه رنگ (Polident, IvoclarChromascop, Vitapan classic) توسط دو مشاهده گر، مشخص شد. براي مقايسه رنگ دندان توسط دو مشاهده گر (دانشجو – متخصص پروتز) و نيز مقايسه رنگ به دست آمده از نمونه رنگ هاي مختلف از ضريب توافق كاپا استفاده گرديد.
يافته ها: در اين تحقيق ۵۸٫۳% از نمونه ها زن و ۴۱٫۷% آنها، مرد بودند. همچنين سن افراد مورد مطالعه۳٫۵ ±۲۴ سال و در محدوده سني ۱۹ تا ۴۱ سال بود. در مورد Vitapan classic نمونه رنگ در دو حالت مشاهده توسط دانشجو و فرد متخصص، گروه رنگي A داراي بيشترين شيوع (۷۷% و ۷۸%) و از آن ميان %۴۵٫۹) A2 و ۴۲٫۹%) و بعد از آن %۲۳٫۵) A1 و ۲۵%) شايعترين رنگ را تشكيل مي داد و كمترين شيوع به دست آمده مربوط به گروه رنگي (%۱٫۲) C بود. در تعيين رنگ با نمونه رنگ Ivoclar Chromascop بيشترين شيوع رنگ ۱۲۰ (۴۴٫۲%) و بعد از آن  110(41.7%) بود، همچنين در مورد نمونه رنگ Polident شيوع رنگ Y1 بيشترين (۷۷٫۷%) بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه شيوع طيف رنگي موجود در Vita classic در دندانهاي طبيعي بيشتر است و كاربرد بيشتري دارد. طيف رنگي موجود در Ivoclar و Polident در محدوده كوچكتري از دندانهاي طبيعي ديده شدند كه نشان دهنده تطابق پايين تر اين نمونه ها با رنگ دندانهاي طبيعي است.