مقاله بررسي فراواني علل مرگ و مير نوزادان در بيمارستان هاي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني علل مرگ و مير نوزادان در بيمارستان هاي استان اصفهان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ نوزادان
مقاله نارسي
مقاله بخش مراقبت ويژه نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تلاش براي ارتقاي سلامت و كاهش مرگ و مير نوزادان از جنبه هاي مختلف سلامتي، اجتماعي، رواني و اقتصادي داراي ارزش است و فوايد آن تنها به دوره نوزادي محدود نگرديده بلكه تمام عمر آدمي را در بر مي گيرد. اما با وجود تلاش هاي صورت گرفته وكاهش ۵۰ درصدي مرگ و مير شيرخواران در كشور، كاهش مرگ و مير نوزادان توفيق چنداني نداشته است. عمده مرگ نوزادان در بيمارستان رخ مي دهد و بررسي علل مرگ نوزادان از ابزارهاي مهم انتخاب مداخله و ارزيابي اثربخشي آن مي باشد. تحقيق حاضر با هدف تعيين علل مرگ نوزادان در بيمارستان هاي استان اصفهان انجام گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مقطعي است. جامعه پژوهش كليه نوزادان فوت شده در بيمارستان هاي استان اصفهان در فاصله زماني ۱/۱/۱۳۸۴ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ بوده و نمونه گيري به روش سرشماري از بين نوزادان جامعه پژوهش كه شرايط ورود به پژوهش را داشتند صورت گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بوده و اطلاعات مورد نياز آن از طريق مشاهده اسناد و مدارك پزشكي (پرونده باليني نوزادان ) استخراج گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده شد.
يافته ها: از ۵۷۸ مورد مرگ دوره نوزادي اتفاق افتاده طي سال ۱۳۸۴ دراستان اصفهان، بيشترين فراواني مرگ نوزاد مربوط به بيمارستان هايي بود كه داراي بخش مراقبت ويژه نوزادان (NICU) بدون تغيير (۴/۴۳%). همچنين بيشترين فراواني علل مرگ نوزادان در بيمارستان هاي داراي بخش NICU شهر اصفهان به ترتيب مربوط به مشكلات ناشي از نارسي (۶/۴۴%)، ناهنجاري هاي مادرزادي (۵/۲۳%) و سندرم زجر تنفسي (RDS) (6/11%) مي باشد و در بيمارستان هاي بدون بخش NICU شهر اصفهان به ترتيب مربوط به مشكلات ناشي از نارسي (۶/۴۲% )، ناهنجاري هاي مادرزادي (۳/۲۱%) و RDS(7/12%) و در بيمارستان هاي ساير شهرستان هاي استان مربوط به مشكلات ناشي از نارسي (۵/۴۷%)،(۱/۱۸%) RDS و ناهنجاري هاي مادرزادي (۴/۱۲%) بوده است.
بحث: با توجه به نتايج اين پژوهش و به منظور دست يابي به هدف مهم كاهش مرگ و مير نوزادان، مي بايست تلاش بيشتري در زمينه ارتقاي كمي و كيفي بخش هاي
NICU، پيشگيري از تولدهاي زودرس و اجتناب از انجام زايمان مادران در معرض زايمان زودرس در مراكز فاقد بخش مراقبت ويژه نوزادان صورت گيرد، و همچنين بر لزوم انجام مراقبت هاي قبل و حين بارداري و مشاوره ژنتيك به منظور پيشگيري از تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاري هاي مادرزادي تاكيد شود.