مقاله بررسي فراواني عيوب انکساري و فشار چشم در دوران بارداري و پس از زايمان درمراجعين به درمانگاه چشم بيمارستان بوعلي قزوين درسال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني عيوب انکساري و فشار چشم در دوران بارداري و پس از زايمان درمراجعين به درمانگاه چشم بيمارستان بوعلي قزوين درسال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حامگي
مقاله عيوب انکساري
مقاله نزديک بيني
مقاله فشار چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زيدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تعداد زيادي از خانمهاي باردار که برخي از آنان نيز دچار عيوب انکساري بوده و از عينک استفاده ميکنند، طي دوران بارداري به علت مشکلات چشمي و بينايي و يا تغييرات نمره عينک به درمانگاه هاي چشم و يا مطب هاي خصوصي مراجعه مي نمايند. هدف از انجام اين طرح بررسي فراواني عيوب انکساري چشم در دوران بارداري و پس از زايمان در مراجعين به درمانگاه چشم بيمارستان بوعلي قزوين بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تعداد ۱۵۰ خانم باردار با سنين ۱۷ تا ۳۸ سال و ميانگين سني ۶۱/۴ ± ۷۶/۲۴ شرکت نمودند. معاينات خانمهاي باردار توسط متخصص زنان و ماماي مجري طرح در بيمارستان کوثر و اپتومتريست در درمانگاه چشم بيمارستان بوعلي قزوين در ۳ مرحله انجام پذيرفت. معاينات چشم و اپتومتريک شامل گرفتن ديد با استفاده از چارت پروژکتور و تابلوي ديد اسنلن در فاصله ۶ متري، تعيين نمره عينک توسط دستگاه اتوريفراکتومتر و معاينات سطح قدامي-مياني و خلفي چشم با استفاده از اسليت لمپ و آفتالموسکوپ بود. با استفاده از فشارسنج air-puls فشار چشم خانمهاي باردار در هفته ۱۶ بارداري، هفته۳۲ و ۴ ماه پس از زايمان اندازه گيري شد. داده هاي حاصل از پژوهش با استفاده از آزمونهاي آماري کاي دو، جهت مقايسه متغيرهاي اسمي همچنين آزمون آماري Repeated measures براي متغيرهاي کمي در ۳ مقطع زماني مختلف، مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصله از معاينات مرحله اول (۱۶ هفته اول حاملگي) نشان داد که ۸ درصد دچار دوربيني، ۳/۶۹ درصد نزديک بيني، ۳/۱۷درصد آستيگماتيسم ۳/۵ درصد سالم و بدون عيوب انکساري بودند. نتايج مرحله دوم معاينات که در هفته ۳۲ بارداري انجام شد، نشان داد که ۲درصد دوربين، ۹۵درصد نزديک بيني، ۳/۱درصد آستيگمات و ۳/۱ درصد نيزسالم بودند. چهار ماه پس از زايمان،۳/۳درصد دوربين، ۸۶ درصد نزديک بين، ۷/۱۳درصد آستيگمات و ۲درصد سالم بودند. فشار چشم بيماران در مرحله اول نسبت به مرحله دوم بيشتر بوده و اين اختلاف معني دار بود (p<0.05)
استنتاج: نتايج اينتحقيق نشان دادکه بارداري ميتواند در روند رشد نزديک بيني نقش داشته باشد و بين حاملگي و نزديک بيني ارتباط معني داري وجود داشت. فشار چشم نيز در افراد حامله کاهش پيدا نموده و پس از زايمان به حالت طبيعي برگشت.